Apel Prezydium ORL do dyrektorów szpitali

Apel nr 1

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 7 października 2020 r.

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie apeluje do dyrektorów szpitali o zaniechanie praktyk, polegających na utrudnianiu odbywania staży specjalizacyjnych przez lekarzy realizujących szkolenia specjalizacyjne.

Z dniem 5 września 2020 r. utraciło moc obowiązującą Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem (DZ.U. 2020 r. poz. 775).

W związku z powyższym stawianie lekarzom realizujących szkolenia specjalizacyjne warunku pracy podczas odbywania stażu kierunkowego wyłącznie w jednym szpitalu jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa, zarówno tymi, które określają zasady odbywania specjalizacji lekarskich, jak i tymi, które wprowadziły nowe warunki organizacji działalności leczniczej na potrzeby zwalczania epidemii COVID-19.

Apel niniejszy Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie kieruje również do Wojewody Małopolskiego oraz Ministra Zdrowia, jako organów uprawnionych do organizacji oraz sprawowania nadzoru nad prawidłowym przebiegiem procesu szkoleń specjalizacyjnych.

Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. Mariusz JanikowskiPrezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. dent. Robert Stępień