Aktualne wytyczne CDC dotyczące izolacji

Czas trwania izolacji i środki ostrożności

W przypadku większości osób z chorobą COVID-19 izolację i środki
ostrożności można przerwać 10 dni po wystąpieniu objawów i ustąpieniu
gorączki na co najmniej 24 godziny, bez stosowania leków
obniżających gorączkę i z poprawą innych objawów.

Ograniczona liczba osób z ciężką chorobą może wytworzyć wirusa zdolnego
do replikacji powyżej 10 dni, co może uzasadniać przedłużenie okresu
izolacji i środki ostrożności do 20 dni od wystąpienia objawów; rozważyć
konsultację z ekspertami ds. kontroli zakażeń.

W przypadku osób, u których nigdy nie wystąpią objawy, izolację i inne
środki ostrożności można przerwać 10 dni po dacie pierwszego pozytywnego
wyniku testu RT-PCR na RNA SARS-CoV-2.

Rola testów PCR 2  dla przerwania izolacji lub środków ostrożności

W przypadku osób z poważnym obniżeniem odporności można rozważyć
strategię opartą na testach w porozumieniu z ekspertami od chorób
zakaźnych. W przypadku wszystkich innych strategia oparta na testach nie
jest już zalecana, z wyjątkiem zaprzestania izolacji lub środków
ostrożności wcześniej niż miałoby to miejsce w ramach strategii
przedstawionej powyżej.

Rola testu PCR 2 po przerwaniu izolacji lub środków ostrożności

W przypadku osób, u których wcześniej zdiagnozowano objawowe COVID-19,
które pozostają bezobjawowe po wyzdrowieniu, nie zaleca się ponownego
badania w ciągu 3 miesięcy od daty wystąpienia objawów pierwotnego
zakażenia COVID-19.

W przypadku osób, u których wystąpią nowe objawy zgodne z COVID-19 w
ciągu 3 miesięcy od daty wystąpienia pierwszych objawów, jeśli lekarz
nie może zidentyfikować alternatywnej etiologii, wówczas osoba ta może
wymagać ponownego badania; zaleca się konsultację z ekspertami od chorób
zakaźnych lub kontroli zakażeń. Podczas tej oceny można rozważyć
izolację na podstawie konsultacji z ekspertem ds. Kontroli zakażeń,
zwłaszcza w przypadku wystąpienia objawów w ciągu 14 dni od bliskiego
kontaktu z osobą zakażoną.

W przypadku osób, u których nigdy nie wystąpiły objawy, zamiast daty
wystąpienia objawów należy podać datę pierwszego pozytywnego testu
RT-PCR na RNA SARS-CoV-2.

Rola testów serologicznych

Nie należy przeprowadzać testów serologicznych w celu ustalenia
obecności lub braku zakażenia SARS-CoV-2 lub ponownego zakażenia.

Tłumaczenie i redakcja (źródło CDC i WHO): dr med. Paweł
Grzesiowski, Prezes Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa

Dokument źródłowy poniżej (materiał z 16.08.2020).