twittr_btn_oilkrk

biuro@oilkrakow.org.pl

tel. (12) 619 17 20

Dla lekarzy

Składki członkowskie

UWAGA! – zmiana wysokości składek członkowskich

Przypominamy, iż zgodnie w Uchwałą Nr 27/14/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 05 września 2014 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej wzrasta wysokość składki obowiązkowo uiszczanej na rzecz samorządu lekarskiego.

Od dn. 1 stycznia 2015 r. podstawowa składka będzie wynosić 60 zł miesięcznie.

Składka w wysokości 10 zł miesięcznie zostanie utrzymana tylko dla lekarzy stażystów oraz tych lekarzy i lekarzy dentystów emerytów oraz rencistów, którzy do 1 stycznia 2015 r. uzyskali prawo do opłacania składki w obniżonej wysokości.Prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawnieniach swoich zleceń stałych w bankach, aby w ten sposob uniknąć nieporozumień.Tekst całej Uchwały wraz z załącznikami zamieszczony jest poniżej. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią.

Uchwała Nr 27/14/VII

Naczelnej Rady Lekarskiej

z dnia 5 września 2014 r.

w sprawie wysokości składki członkowskiej

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708, z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 113, poz. 657 oraz z 2013 r. poz. 779) uchwala się, co następuje:

 • 1.
 1. Ustala się wysokość składki obowiązującej lekarza i lekarza dentystę, członka okręgowej lub wojskowej izby lekarskiej, zwanego dalej „lekarzem”, w wysokości 60 zł miesięcznie.

 

 • Lekarz posiadający ograniczone prawo wykonywania zawodu, zwany dalej „lekarzem stażystą”, opłaca składkę w wysokości 10 zł m iesięcznie.

 

 • 2.
 1. Obowiązek opłacania składki powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym lekarz, lekarz stażysta:
  1)    został wpisany do rejestru członków okręgowej lub wojskowej izby lekarskiej;
  2)    utracił prawo do zwolnienia z obowiązku opłacania składki.
   
 2. Składkę za dany miesiąc opłaca się do końca tego miesiąca lub z dowolnym wyprzedzeniem, osobiście lub za pośrednictwem pracodawcy:
  1)    na konto bankowe okręgowej lub wojskowej izby lekarskiej lub
  2)    na indywidualny numer subkonta bankowego nadany i przekazany przez okręgową lub wojskową izbę lekarską lub
  3)    w kasie okręgowej lub wojskowej izby lekarskiej.
   
 3. Od zaległych składek nalicza się odsetki ustawowe od dnia wymagalności.
 • 3.
 1. Zwolnienie z obowiązku opłacania składki powstaje na podstawie niniejszej uchwały w pierwszym dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym lekarz:
  1)    ukończył 75 lat;
  2)    został skreślony z rejestru członków okręgowej lub wojskowej izby lekarskiej;
  3)    złożył oświadczenie, że nie osiąga przychodów z tytułu wykonywania zawodu oraz ze źródeł przychodów wymienionych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, z wyłączeniem renty lub emerytury, w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub ustaw regulujących zaopatrzenie emerytalne służb mundurowych.
   
 2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, ma charakter czasowy i przysługuje tylko na okres nieosiągania przychodów z tytułu wykonywania zawodu oraz ze źródeł przychodów wymienionych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, z wyłączeniem renty lub emerytury, w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub ustaw regulujących zaopatrzenie emerytalne służb mundurowych.
 3. W razie uzasadnionych wątpliwości co do spełnienia przez lekarza warunku nieosiągania przychodu opisanego w ust. 1 pkt 3, okręgowa lub wojskowa rada lekarska może zażądać od lekarza dokumentów podatkowych w celu weryfikacji prawdziwości oświadczenia o nieosiąganiu przychodu.
 4. W przypadku ustalenia, na podstawie analizy dokumentów podatkowych przedstawionych przez lekarza, że oświadczenie o nieosiąganiu przychodu zostało złożone niezgodnie z prawdą, oraz w przypadku nieprzedstawienia przez lekarza dokumentów podatkowych, okręgowa lub wojskowa rada lekarska podejmuje uchwałę stwierdzającą brak podstaw do zwolnienia lekarza z obowiązku opłacania składki w okresie, w którym lekarz faktycznie korzystał ze zwolnienia, oraz wzywa lekarza do zapłaty zaległych składek wraz z odsetkami ustawowymi.
 5. Lekarz korzystający ze zwolnienia z obowiązku opłacania składki na podstawie ust. 1 pkt 3 ma obowiązek niezwłocznie powiadomić okręgową lub wojskową radę lekarską o osiągnięciu przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 3.
 6. Lekarz traci prawo do zwolnienia z obowiązku opłacania składki na podstawie ust. 1 pkt 3 z pierwszym dniem miesiąca, następującego po miesiącu, w którym osiągnie przychód, o którym mowa w ust. 1 pkt. 3.
 7. Wzór oświadczenia o nieosiąganiu przychodów, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
 8. Wzór oświadczenia o osiągnięciu przychodów, o którym mowa w ust. 5, stanowi załącznik nr 2 do uchwały
 • 4.
 1. Lekarz, który przed wejściem w życie uchwały, miał ustaloną miesięczną wysokość składki na kwotę 10 złotych, opłaca składkę w tej kwocie do czasu nabycia prawa do zwolnienia z obowiązku opłacania składki na podstawie § 3 uchwały.
 • Lekarz, który przed wejściem w życie uchwały, uzyskał prawo do zwolnienia z obowiązku opłacania składki zachowuje prawo do zwolnienia do czasu zaistnienia zdarzenia skutkującego powstaniem obowiązku opłacania składki zgodnie z § 3 ust. 6.
 • 5.

Traci moc uchwała Nr 8/08/V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 4 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej, zmieniona uchwałą Nr 9/12/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej.

 • 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

SEKRETARZ

Konstanty Radziwiłł 
PREZES Maciej Hamankiewicz

 

Do pobrania:

Uchwała Nr 27/14/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 5 września 2014 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej

 Oświadczenie nieosiąganiu przychodów – Załącznik nr 1

 Zawiadomienie o osiąganiu przychodów – Załącznik nr 2