biuro@oilkrakow.org.pl

tel. (12) 619 17 20

KSZTAŁCENIE

Punkty edukacyjne

DOSKONALENIE ZAWODOWE - Punkty edukacyjne

Doskonalenie zawodowe – punkty edukacyjne

Komisja Kształcenia Medycznego ORL w Krakowie przypomina, że zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty lekarze i lekarze dentyści mają zarówno prawo jak i obowiązek doskonalenia zawodowego, w szczególności w różnych formach kształcenia podyplomowego.

 

Formy doskonalenia zawodowego, liczbę tzw. „punktów edukacyjnych” jakie można uzyskać za ich realizację oraz sposób weryfikacji określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 rok w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

LICZBA PUNKTÓW EDUKACYJNYCH ODPOWIADAJĄCYCH POSZCZEGÓLNYM FORMOM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

realizowanie programu specjalizacji lub umiejętności

Liczba punktów:

50 pkt na 1 rok

Sposób weryfikacji:

zaświadczenie wydane przez kierownika specjalizacji lub umiejętności

 

UDZIAŁ W KURSIE MEDYCZNYM

Udział w kursie:

1) nieobjętym programem odbywanej specjalizacji lub nabywanej umiejętności lub

2) realizowanym za pośrednictwem środków przekazu telewizyjnego i sieci internetowej z ograniczonym dostępem

– który uzyskał akceptację Naczelnej Rady Lekarskiej

Liczba punktów:

1 pkt za 1 godz.

Sposób weryfikacji:

zaświadczenie lub dyplom, wydane przez organizatora; potwierdzenie przez organizatora w dokumencie ewidencji

udział w krajowym lub zagranicznym kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym

Liczba punktów:
1 pkt za 1 godz.
Sposób weryfikacji:
zaświadczenie lub dyplom, wydane przez organizatora; potwierdzenie przez organizatora w dokumencie ewidencji

odbycie praktyki klinicznej w krajowym lub zagranicznym ośrodku specjalistycznym

Liczba punktów:

5 pkt za 1 dzień

Sposób weryfikacji:

zaświadczenie wydane przez kierownika ośrodka

udział w szkoleniu wewnętrznym organizowanym przez podmiot leczniczy
w którym lekarz udziela świadczeń zdrowotnych, lub przez grupę lekarzy

Liczba punktów:

1 pkt za godz. szkolenia, max 6 pkt za 1 szkolenie

Sposób weryfikacji:

potwierdzenie przez organizatora w dokumencie ewidencji lub osobne zaświadczenie

wykład lub doniesienie w formie ustnej lub plakatowej na kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym

Liczba punktów:

15 pkt

Sposób weryfikacji:

na podstawie programu

udział w programie edukacyjnym krajowym lub zagranicznym, który uzyskał akceptację Naczelnej Rady Lekarskiej,
udostępnianym za pośrednictwem środków przekazu telewizyjnego,sieci internetowej i innych mediów,
umożliwiających wiarygodne sprawdzenie uzyskanej przez uczestnika wiedzy lub umiejętności i potwierdzenie
jego tożsamości

Liczba punktów:

1 pkt za 1 godz.

Sposób weryfikacji:

zaświadczenie wydane przez organizatora

uzyskanie stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego lub tytułu profesora - w zakresie nauk medycznych

Liczba punktów:

200 pkt

Sposób weryfikacji:

dyplom

napisanie i opublikowanie fachowej książki medycznej, rozdziału w książce lub edukacyjnego programu multimedialnego

Liczba punktów:

100 pkt, wznowienie – 50 pkt

Sposób weryfikacji:

notka bibliograficzna

napisanie i opublikowanie książki o charakterze medycznym, rozdziału w książce lub edukacyjnego programu multimedialnego

Liczba punktów:

50 pkt, wznowienie – 25 pkt

Sposób weryfikacji:

notka bibliograficzna

przetłumaczenie i opublikowanie fachowej książki medycznej, rozdziału w książce lub edukacyjnego programu multimedialnego

Liczba punktów:

30 pkt, wznowienie – 15 pkt

Sposób weryfikacji:

notka bibliograficzna

autorstwo lub współautorstwo artykułu opublikowanego w fachowym czasopiśmie medycznym wymienionym w części A lub B wykazu czasopism naukowych,o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620, z późn. zm.)

Liczba punktów:

dwukrotność liczby pkt wskazanych w części A i B wykazu ministra właściwego do spraw nauki, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

Sposób weryfikacji:

notka bibliograficzna

napisanie i opublikowanie artykułu w innym recenzowanym, fachowym czasopiśmie medycznym

Liczba punktów:

20 pkt

Sposób weryfikacji:

notka bibliograficzna

napisanie i opublikowanie artykułu w innym recenzowanym, fachowym czasopiśmie medycznym

Liczba punktów:

10 pkt

Sposób weryfikacji:

notka bibliograficzna

sprawowanie funkcji opiekuna stażu podyplomowego

Liczba punktów:

30 pkt – za rok sprawowania funkcji opiekuna

Sposób weryfikacji:

potwierdzenie przez kierownika jednostki uprawnionej do prowadzenia stażu

kierowanie specjalizacją lub nabywaniem umiejętności przez lekarzy lub lekarzy dentystów

Liczba punktów:

15 pkt – za 1 lekarza za 1 rok

Sposób weryfikacji:

potwierdzenie przez kierownika jednostki uprawnionej do prowadzenia specjalizacji lub nabywania umiejętności

indywidualna prenumerata fachowego czasopisma medycznego wymienionego w części A lub B wykazu czasopism naukowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

Liczba punktów:

15 pkt – za 1 lekarza za 1 rok

Sposób weryfikacji:

potwierdzenie przez kierownika jednostki uprawnionej do prowadzenia specjalizacji lub nabywania umiejętności

przynależność do kolegium specjalistów lub towarzystwa naukowego

Liczba punktów:

5 pkt za przynależność do jednego kolegium specjalistów lub towarzystwa naukowego – max 20 pkt 

w okresie rozliczeniowym

Sposób weryfikacji:

zaświadczenie

 

Dopełnienie przez lekarza obowiązku doskonalenia zawodowego rozlicza się w następujących po sobie okresach rozliczeniowych obejmujących 48 miesięcy.

Uznaje się, że lekarz dopełnia obowiązku doskonalenia zawodowego jeżeli w okresie rozliczeniowym uzyskuje co najmniej 200 punktów edukacyjnych.

W celu uzyskania potwierdzenia dopełnienia obowiązku doskonalenia lekarz i lekarz dentysta powinien złożyć w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Krakowie, lub właściwej Delegaturze OIL (Nowy Sącz, Krosno, Przemyśl) dokumenty, poświadczające zdobyte przez niego punkty edukacyjne wraz z indeksem doskonalenia zawodowego, w którym lekarz dokumentuje przebieg kształcenia ustawicznego. Dokumenty te po zweryfikowaniu zostaną zwrócone.

Prosimy o chronologiczne ułożenie zaświadczeń w teczce, na stronie tytułowej której powinny się znaleźć  następujące dane:

imię i nazwisko,

aktualny adres korespondencyjny,

tel. kontaktowy,

adres e-mail.

Dokumenty (zaświadczenia, dyplomy, itp.) do rozliczenia punktów edukacyjnych należy przesłać pocztą na adres:
Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie, ul. Krupnicza 11 A, 31-123 Kraków
lub zeskanowane mailem na adres: ksztalcenie57@hipokrates.org

Wraz ze zwracanymi dokumentami lekarz otrzyma zaświadczenie, na podstawie którego będzie mógł uzyskać adnotację w Prawie Wykonywania Zawodu o dopełnieniu obowiązku doskonalenia zawodowego wraz z ostateczną liczbą uzyskanych punktów edukacyjnych.

Jednocześnie uprzejmie przypominamy osobom, które jeszcze tego nie uczyniły o odebraniu dokumentów złożonych w Izbie Lekarskiej celem rozliczenia punktów edukacyjnych.

Kartę ewidencji doskonalenia zawodowego wraz z dokumentami można odebrać w biurze OIL w Krakowie, ul. Krupnicza 11a w godzinach pracy izby (pon. śr.8-17, wt. czw. 8-16, pt. 9-15)

Równocześnie będzie można uzyskać wpis do Prawa Wykonywania Zawodu poświadczający dopełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego.

Przepisy prawne:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (tekst ujednolicony)