twittr_btn_oilkrk

biuro@oilkrakow.org.pl

tel. (12) 619 17 20

Dla lekarzy

Zaświadczenia (do UE)

Lekarzom i lekarzom dentystom, którzy uzyskali kwalifikacje do wykonywania zawodu w wyniku kształcenia odbytego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zamierzają ubiegać się o rejestrację lub uprawnienia do wykonywania zawodu w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej, okręgowe rady lekarskie wydaja odpowiednie zaświadczenia.

Okręgowe rady lekarskie wydają następujące podstawowe zaświadczenia:

  1. Zaświadczenie o równorzędności kształcenia wydawane na podstawie dokumentów znajdujacych się w aktach osobowych lekarza lub jesli ich nie ma po przedłożeniu odpowiednich dokumentów przez wnioskodawcę. Zaświadczenie to jest wydawane lekarzowi lub lekarzowi dentyście, który ukończył studia i odbył staż podyplomowy (praktykę przygotowawczą lekarsko-dentystyczną) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej; lekarze i lekarze dentyści, którzy ukończyli uczelnie medyczną poza obszarem Unii Europejskiej, a nastepnie ich dyplom został uznany za równorzedny na podstawie odrebnych przepisów (w drodze nostryfikacji lub na podstwie Konwencji Praskiej) otrzymują zaświadczenia według odmiennego wzoru.
  2. Zaświadczenia potwierdzające wykonywanie zawodu przez 3 kolejne lata w ciągu ostatnich 5 lat poprzedzających datę wydania zaświadczenia(klauzula prawach nabytych) wydawane po przedstawieniu przez wnioskodawce dokumentów potwierdzających fakt wykonywania zawodu (faktycznie i zgodnie z prawem) w tym okresie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zaświadczenie wydaje się lekarzom i lekarzom dentystom, którzy uzyskali uprawnienia do wykonywaniu zawodu przed datami określającymi w aktach notyfikacyjnych automatyczną zgodność wykształcenia w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej.
  3. Zaświadczenie stwierdzjące posiadanie przez lekarza lub lekarza dentystę specjalizacji równorzędnej ze specjalizacją wymienioną w przepisach obowiązujących w Unii Europejskiej w odniesieniu do Rzeczypospolitej Polskiej wydawane na podstawie dokumentów potwierdzajacych uzyskanie tytułu specjalisty lub specjalizacji II stopnia, znajdujących się w aktach osobowych wnioskodawcy lub jesli ich nie ma na podstawie przedłożonych przez wnioskodawcę dokumentów; ponadto dla lekarzy specjalistów w dziedzinie medycyny rodzinnej, z uwagi na odmienne uregulowania w przepisach Dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, wydawane jest zaświadczenie według odmiennego wzoru.
  4. Zaświadczenie dotyczące nienagannej postawy etycznej (Letter/Certificate of Good Standing) wydawane po uzyskaniu informacji od Okregowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej lub Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, jeśli jest on właściwy do prowadzenia postępowania wyjaśniającego w pierwszej instancji, Okręgowego Sądu Lekarskiego lub Naczelnego Sądu Lekarskiego oraz Centralnego Rejestru Ukaranych Lekarzy, prowadzonego przez NRL.
  5. Inne

Zaświadczenia wydaje się na wniosek lekarza lub lekarza dentysty, członka Okręgowej Izby Lekarskiej, do 14 dni.

Zaświadczenie wydaje się wyłącznie w języku polskim – przekładu zaświadczenia na właściwy język i w wymaganej przez dany urząd formie należy dokonać we własnym zakresie.

Opłata za każde zaświadczenie związana z procedurą uznawania kwalifikacji wynosi 3% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w roku wydania zaświadczenia – w roku 2021 opłata wynosi 84 zł

Opłaty można dokonać w kasie OIL lub przelewem na konto:

Bank PEKAO SA 42 1240 4650 1111 0000 5146 8385

 

Wniosek do pobrania pdf (62 KB)

Dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy uzyskali wykształcenie w Polsce a nigdy nie byli członkami izb lekarskich, odpowiednie zaświadczenia wydaje Naczelna Izba Lekarska w Warszawie.

 W  razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Działem Rejestru Lekarzy:

tel. +4812 6191716, e-mail: rejestr57@hipokrates.org

 lub

 Ośrodkiem Uznawania Kwalifikacji Naczelnej Izby Lekarskiej ul. Sobieskiego 110

00-764 Warszawa

tel.: +4822 5591309, +4822 5591321