biuro@oilkrakow.org.pl

tel. (12) 619 17 20

PRAKTYKA LEKARSKA

Obowiązki wynikające z prowadzenia praktyki zawodowej – przewodnik

Przekazujemy, opracowany przez nas, przewodnik po obowiązkach wynikających z faktu prowadzenia praktyki zawodowej.

Zgłoszenie zmiany danych praktyki do rejestru prowadzonego przez OIL

W ciągu 14 dni należy zgłosić do OIL  zmiany danych praktyki (wykreślenie, zawieszenie, informacje o nowych adresach praktyk  lub nowych formach praktyki).

Regulamin organizacyjny

Od 1 lipca 2011 r. zgodnie z art. 24 ustawy o działalności leczniczej każdy podmiot wykonujący działalność leczniczą musi posiadać tzw. regulamin organizacyjny praktyki zawodowej.

Regulamin musi zawierać następujące dane:

  • firma podmiotu ( tzn. nazwę pod jaką działa lekarz lub lekarze)
  • cele i zadania podmiotu;
  • rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;
  • miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych;

– wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i – Rzeczniku Praw Pacjenta;

– organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat;

wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością

UWAGA

Regulamin dotyczy wszystkich rodzajów praktyk, a więc nie tylko gabinetów stacjonarnych ale również praktyk wyłącznie w miejscu wezwania oraz praktyk wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego.

Nie ma obowiązku informowania OIL w Krakowie o treści regulaminu ani składania jego kopii do Rejestru Praktyk Lekarskich.

Wzór Regulaminu Organizacyjnego Praktyki