Ogłoszenia

Regulamin ogłoszeń

Uchwała Nr 57/ORL/VI/2011 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 26 stycznia 2011 r.

w sprawie zasad umieszczania ogłoszeń/reklam na stronie internetowej OIL w Krakowie.

 Na podstawie art. 25 pkt.16 ustawy o izbach lekarskich z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219 poz. 1708) uchwala się co następuje: 

§1
Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie określa zasady umieszczania ogłoszeń/reklam na stronie internetowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie oraz ich cennik stanowiące załącznik nr 1 do uchwały. 

§2
 Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Redaktorowi strony internetowej. Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie upoważnia Prezydium ORL do aktualizacji cennika lub zmian zasad określonych uchwałą. 

§3
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Sekretarz
 Okregowej Rady Lekarskiej w Krakowie
 dr med. Jacek Tętnowski 

Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
 dr hab. med. Andrzej Matyja 

Załącznik nr 1
 do Uchwały ORL Nr 57/ORL/VI/2011 z dnia 26.01.2011 r.

 Zasady umieszczania ogłoszeń/reklam na stronie internetowej OIL w Krakowie

 1. Zamieszczenie materiałów zweryfikowanych jako płatne odbywa się po przesłaniu podpisanego zlecenia pocztą elektroniczną, faksem lub listownie. 

2. Materiały graficzne oraz treść anonsu płatnego dostarczane są przez zleceniodawcę. Redakcja zastrzega sobie prawo do niezbędnej modyfikacji przesłanych materiałów. 

3. Miejsce i pozycja ogłoszenia/reklamy uzależnione będą od ceny oraz kolejności zgłoszeń. 

4. Okresem rozliczeniowym ogłoszeń/reklam płatnych jest jeden miesiąc.

 5. Warunkiem zamieszczenia ogłoszenia/reklamy jest zapłata należności w ciągu 7 dni od przyjęcia zlecenia publikacji.

6. Redaktor strony internetowej jest uprawniony do bezpłatnego zamieszczania ogłoszeń w sprawach lekarskich dot.: poszukiwania pracy, oferowania pracy przez zakłady opieki zdrowotnej na terenie RP, szkoleń, zjazdów i konferencji organizowanych przez OIL w Krakowie, bezpłatnych dla lekarzy, szkoleń, zjazdów, konferencji organizowanych przez lekarskie towarzystwa medyczne i/lub inne podmioty, a także w innych uzasadnionych przypadkach po akceptacji Prezesa ORL.

7. Redaktor strony internetowej w ma prawo odmowy umieszczenia ogłoszeń/reklam pochodzących od zleceniodawców, co do których posiada informacje świadczące o ich działalności niekorzystnej dla środowiska lekarskiego, oraz w innych uzasadnionych przypadkach bez podania przyczyny. 

8. Zlecenie reklamy/ogłoszenia powinno zawierać:
a) Dane zleceniodawcy
 b) Dane do faktury
c) Treść ogłoszenia zgodną z odpowiednim formatem.
d) Numer telefonu i/lub adres e-mail.
e) Czas, przez który będzie ukazywać się ogłoszenie/reklama na stronie internetowej. 

9. Formaty ogłoszenia/reklamy
a) Ogłoszenia (anons tekstowy) – 5 zł za słowo +VAT
b) Strona główna – Baner  górny – pozycja A – pomiędzy działem „Ważne informacje” a „Ubezpieczenia”. Grafika JPG, JPEG, PNG, GIF,  z możliwością przekierowania na stronę zleceniodawcy
c) Strona główna – Baner dolny pozycja B – pomiędzy działem „Ubezpieczenia” a „Sprawdź”. Grafika JPG, JPEG, PNG, GIF, z możliwością przekierowania na stronę zleceniodawcy

Poniżej pokazano zamieszczenie bannerów w poz A i B.

10. Cennik zamieszczania materiałów na stronie internetowej OIL w Krakowie:

Banery graficzne:
1. Wyświetlanie na stronie głównej www.oilkrakow.pl:

Pozycja A (baner górny) – 1500 zł/miesiąc + VAT – banner o wymiarach 400 x 150 px 

Pozycja A (baner górny) – 3500 zł/miesiąc + VAT – banner MAX o wymiarach 1200 x 150 px

Pozycja B (baner dolny) – 1000 zł/miesiąc + VAT – banner o wymiarach 400 x 150 px

Pozycja B (baner dolny) – 1500 zł/miesiąc + VAT – banner MAX o wymiarach 1200 x 150 px

2. Ogłoszenia tekstowe: 5 zł/słowo + VAT

3. Ogłoszenia o pracy dla lekarzy jedynie na obszarze działalności naszej Izby Lekarskiej.