KSZTAŁCENIE

Nagroda za specjalizację

Nagroda finansowa z tytułu zdania egzaminu specjalizacyjnego i uzyskania tytułu specjalisty.

Nagrody finansowe przyznawane są  z tytułu zdania przez lekarza i lekarza dentystę egzaminu specjalizacyjnego pierwszej specjalizacji podstawowej lub pierwszej specjalizacji odbywanej w trybie modułowym i uzyskania tytułu specjalisty.

Na podstawie złożonych dokumentów Komisja Kształcenia Medycznego ORL w Krakowie ustali listę osób uprawnionych do uzyskania nagrody, legitymujących się najlepszym wynikiem egzaminu.

Podanie wraz z dyplomem i dokumentem potwierdzającym wynik egzaminu (wydawany przez CEM w Łodzi) należy złożyć w terminie nie późniejszym niż 3 miesiące od dnia wydania dyplomu specjalisty.

Dokumenty można przesłać zeskanowane na mail: ksztalcenie57@hipokrates.org lub listownie na adres Izby.

Wysokość nagrody została ustalona w kwocie 2000 PLN.

Dofinansowanie mogą uzyskać wyłącznie członkowie Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie, którzy regularnie opłacają składki członkowskie.