Audyty wewnętrzne RTG- wzór Raportu

Informujemy, że zamieszczony wzór raportu z przeprowadzonego audytu klinicznego wewnętrznego w rentgenodiagnostyce (w tym stomatologii i densytometrii kostnej) oraz radiologii zabiegowej został rekomendowany do stosowania jednostkom ochrony zdrowia przez Przewodniczącego komisji do spraw procedur i audytów klinicznych zewnętrznych – Konsultanta krajowego w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej.

Wzór raportu z audytu klinicznego wewnętrznego w zakresie rentgenodiagnostyki (w tym stomatologii i densytometrii kostnej) oraz radiologii zabiegowej jest do pobrania tutaj: doc (wersja 2.).

Wzór Raportu z przykładowym wypełnieniem

W celu ułatwienia realizacji przez Przewodniczącego komisji do spraw procedur i audytów klinicznych zewnętrznych, obowiązku przekazania kopii raportu do Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej (art. 33v ust. 8) – za zgodą Przewodniczącego komisji – kopię raportu można przekazać bezpośrednio do KCORwOZ w następujący sposób:

  • listownie, na adres: Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia, ul. Smugowa 6, 91-433 Łódź; z dopiskiem „Raport z audytu klinicznego wewnętrznego”, lub
  • drogą elektroniczną (e-mail), na adres: audyty.rtg@kcor.gov.pl