Działania samorządu lekarskiego ws. projekt ustawy dot. kadr medycznych

Szanowni Państwo,

W związku z procedowanym w Sejmie poselskim projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych, informujemy o podjętych działaniach samorządu lekarskiego.

W dniu 18.11.20 r. projekt ustawy został skierowany do Naczelnej Izby Lekarskiej z prośbą o przedstawienie opinii. Na polecenia Prezesa NRL, Zespół Radców Prawnych NIL przygotował analizę projektu.  Zapisy w nim zawarte budzą poważne zastrzeżenia wprowadzając m.in. jeszcze większe uproszczenia dla lekarzy cudzoziemców.

Prezes NRL podjął zintensyfikowane działania mające na celu wycofanie projektu lub wykreślenie z niego postanowień pozwalających na przyznawanie prawa wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty cudzoziemcom bez wymogu znajomości języka polskiego i bez weryfikacji ich kompetencji zawodowych. Odbył wiele rozmów z przedstawicielami rządu (w których również uczestniczyła Przewodnicząca Konwentu Prezesów ORL dr Magda Wiśniewska) i posłami – członkami Komisji Zdrowia Sejmu.

Prezydium NRL podjęło obszerne stanowisko, w którym odniesiono się do wszystkich absurdalnych zapisów. Ponadto Prezes NRL po konsultacjach z innymi prezesami samorządów zawodów medycznych podjął wspólne stanowisko negatywnie oceniające projekt ustawy dot. kadr medycznych. Wszystkie uwagi do ww. projektu zostały przekazane sejmowej Komisji Zdrowia i stronie rządowej.

Pozytywnym efektem tych działań jest to, że zgodnie z postulatami i poprawki przekazanymi przez NIL w dniu wczorajszym sejmowa Komisja Zdrowia wykreśliła z projektu ustawy postanowienia dotyczące liberalizacji przepisów ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty w zakresie otwarcia na lekarzy spoza UE oraz postanowienia dotyczące zrównania w okresie stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii kompetencji zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów.

Posłowie przyjęli również zgłoszoną przez samorząd lekarski poprawkę, modyfikującą projektowaną zmianę ustawy o zawodach dotyczącą kierowania na przeszkolenie uzupełniające osób, które są niedostatecznie przygotowane do wykonywania zawodu. Przyjęta została także poprawka wyłączająca stosowanie przepisów kodeksu pracy dotyczące wynagradzania za dyżury na SOR i w zespołach ratownictwa medycznego.

Komisja nie poparła natomiast poprawki wydłużającej przewidziany w projekcie ustawy termin dla organów samorządów zawodów medycznych na przyznanie prawa wykonywania zawodu w okresie epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego – pozostawiono termin nie dłuższy niż 7 dni. Stanowisko samorządu lekarskiego zaprezentował dr Michał Bulsa.

W dniu dzisiejszym odbędzie się posiedzenie sejmowej Komisji Zdrowia, podczas której rozpatrzone zostaną poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych (druki nr 763 i 776), w tej chwili nie znamy ich treści. Być może będzie ponowna próba wprowadzenia zapisów dotyczących przyznawania prawa wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty cudzoziemcom bez weryfikacji ich kompetencji zawodowych oraz bez wymogu znajomości języka polskiego, którą obserwowaliśmy już kilkukrotnie.

Z wyrazami szacunku,

Dział Mediów i Komunikacji NIL