PRAKTYKA LEKARSKA

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna

Przypominamy, iż  zgodnie z ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2019r. poz. 408, t.j z dnia 1.03.2019r. z póź. zm.) dokumentacja medyczna w formie elektronicznej będzie wprowadzana etapowo. Elementy dokumentacji medycznej, które winny być prowadzone w formie elektronicznej określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2018r. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej wydane na podstawie art. 13a przywoływanej wyżej ustawy. Mając na uwadze powołaną regulacje, od 1 stycznia 2019r. powstał obowiązek prowadzenia w formie elektronicznej trzech dokumentów, są to:

1)     informacji o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala, udzielonych świadczeń zdrowotnych oraz ewentualnych zaleceniach – w przypadku odmowy przyjęcia pacjenta do szpitala;

2)     informacji dla lekarza kierującego świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub leczenia szpitalnego o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowaniu lekach, środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobach medycznych, w tym okresie ich stosowania i sposobie dawkowania oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych;

3)     karty informacyjnej z leczenia szpitalnego.

Niezależnie od powyższego przypomnieć należy, iż zgodnie z art.56 ust. 2 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia – recepty mogą być wystawiane w postaci papierowej do dnia 7 stycznia 2020r. Na zasadzie art. 95b prawa farmaceutycznego postać papierową mogą zachować recepty wystawiane w trybie pro auctore (dla siebie) oraz pro familiae (dla małżonka, wstępnego, zstępnego lub rodzeństwa lekarza wystawiającego).

Ponadto papierowa postać recepty dopuszczalna jest w przypadku:

1)     braku dostępu do systemu teleinformatycznego SIM,

2)     recepty transgranicznej,

3)     recepty dla osoby o nieustalonej tożsamości,

4)     recepty wystawianej przez lekarzy czasowo i okazjonalnie wykonujących zawód na terenie RP,

5)     recepty na produkt leczniczy nieposiadający pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i sprowadzany z zagranicy na warunkach i w trybie określonych w art. 4 ustawy prawo farmaceutyczne.

Szczegółowa poradnik w sprawie e-recept pod adresem naszej strony http://izbalekarska.pl/ksztalcenie/e-recepta/