Dla lekarzy

Identyfikatory samochodowe

Informacja Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie dotycząca wydawania oznakowania pojazdów i zaświadczeń dla lekarzy medycyny świadczących pomoc medyczną osobom zamieszkałym w Strefach P1 (I, II, III, IV) i P2 (procedura ZIKIT-18)

ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE
Karta usługi / procedura zewnętrzna nr ZIKiT – 18

Wydawanie oznakowania pojazdu i zezwolenia na wjazd do strefy A i B dla lekarzy medycyny oraz pielęgniarek i położnych świadczących pomoc medyczną osobom zamieszkałym w strefach P1 (I, II, III, IV) i P2

1. Załatw sprawę elektronicznie
Nie dotyczy.

2. Załączniki
Wniosek o wydanie o wydanie oznakowania pojazdu i zezwolenia na wjazd do stref P1 (I, II, III, IV) i P2 dla lekarza medycyny/pielęgniarki/położnej celem świadczenia pomocy medycznej osobom zamieszkałym w strefach P1 (I, II, III, IV) i P2.

3. Wersja w języku migowym
Nie dotyczy.

4. Sprawę załatwia
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie – Dział Zarządzania Ruchem [TZ], ul. Centralna 53, pok. 23, tel. 12/616 74 57.

5. Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)
1. Wniosek o wydanie oznakowania pojazdu i zezwolenia na wjazd do stref P1 (I, II, III, IV) i P2 dla lekarza medycyny/pielęgniarki/położnej celem świadczenia pomocy medycznej osobom zamieszkałym w strefach P1 (I, II, III, IV) i P2 (na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej procedury).
2. Kserokopia dokumentu potwierdzającego prowadzenie praktyki lekarskiej, pielęgniarskiej, położniczej przez lekarza medycyny/pielęgniarkę/położną, odpowiednie prawo wykonywania zawodu (oryginał do wglądu).
3. Kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu, dla którego ma zostać wydane oznakowanie (oryginał do wglądu).
4. W przypadku posiadania pojazdu na podstawie innego tytułu prawnego niż własność bądź współwłasność – stosowny dokument potwierdzający prawo do korzystania z pojazdu.

6. Opłaty

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach Pekao S.A. na terenie Krakowa, kasie Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu (kasa ZIKiT czynna jest w godzinach od 9.00 do 14.30), kasach Urzędu Miasta Krakowa. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

NUMER KONTA
Opłata skarbowa – 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

7. Forma załatwienia
1. Wydanie oznakowania pojazdu i zezwolenia dla lekarza medycyny/pielęgniarki/położnej.
2. Odmowa wydania oznakowania pojazdu i zezwolenia.

8. Termin załatwienia
Do 30 dni.

9. Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu
Nie dotyczy.

10. Tryb odwoławczy
W przypadku odmowy wydania oznakowania pojazdu i zezwolenia Wnioskodawcy przysługuje skarga do Wojewódzkie Sądu Administracyjnego w Krakowie (ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków), po uprzednim wezwaniu tutejszego organu na piśmie – w terminie 14 dni, od dnia w którym skarżący dowiedział się o odmowie – do usunięcia naruszenia prawa. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w terminie 30 dni od dnia doręczenia odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi, w terminie 60 dni od dnia wniesienia wezwania.

11. Podstawa prawna
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm).

12. Informacje dodatkowe dla klienta

 1. Oznakowanie pojazdu i zezwolenie wydawane jest przez Zarząd Infrastruktury i Transportu w Krakowie, działający jako zarząd dróg na podstawie uznania, mając na względzie podstawy wprowadzenia stref ograniczonego ruchu, przede wszystkim dążenie do redukcji liczby samochodów poruszających się w ramach ścisłego centrum Krakowa.
 2. Uprawnionymi do uzyskania oznakowania pojazdu i zezwolenia są:
  1) lekarze medycyny prowadzący praktykę lekarską na terenie Miasta Krakowa i udzielający świadczeń zdrowotnych mieszkańcom stref P1 (I, II, III, IV) – w oparciu o wykaz przekazywany przez Przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie oraz Wojskową Izbę Lekarską,
  2) lekarze medycyny Podstawowej Opieki Zdrowotnej świadczący pomoc medyczną osobom zamieszkałym w strefach P1 (I, II, III, IV) i P2, na podstawie bezpośredniego kontraktu z NFZ lub poprzez zatrudnienie u świadczeniodawcy usług zdrowotnych na mocy kontraktu z NFZ – w oparciu o wykaz świadczeniodawców przekazany przez MOW NFZ w Krakowie,
  3) pielęgniarki i położne udzielające świadczeń zdrowotnych mieszkańcom stref P1 (I, II, III, IV) i P2, prowadzące indywidualną praktykę pielęgniarską (położniczą) na terenie Miasta Krakowa lub zatrudnione u świadczeniodawców usług medycznych w ramach kontraktu z NFZ – w oparciu o wykaz przekazywany przez Przewodniczącego Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych lub wykaz świadczeniodawców przekazywany przez MOW NFZ w Krakowie.
 3. Uprawnionemu przysługuje oznakowanie i zezwolenie obejmujące wyłącznie jeden pojazd.
 4. Po rozpoznaniu sprawy Zarząd Infrastruktury i Transportu może odmówić wydania oznakowania pojazdu i zezwolenia.
 5. Oznakowanie pojazdu i zezwolenie przyznawane jest na okres jednego roku, jednak nie dłużej niż do końca roku kalendarzowego, w którym złożony został wniosek o wydanie zezwolenia.
 6. Podanie lekarza medycyny/pielęgniarki/położnej należy składać w ZIKiT os. Złotej Jesień 14, Kraków, pokój nr 4, w Dziale Zarządzania Ruchem [TZ]. Dodatkowych informacji udziela Pani Zofia Włosińska tel. 012 616 86 66. Odbioru można dokonać osobiście lub przez osobę trzecią posiadającą pełnomocnictwo lekarza /pielęgniarki/ położnej, po okazaniu przez nią dowodu osobistego.

Załączniki do procedury:
załącznik nr 1 do procedury ZIKiT-18 – wniosek