Informacja w sprawie zwolnienia ze składek w przypadku zawieszenia działalności praktyki lekarskiej

Informujemy, iż lekarze oraz lekarze dentyści, którzy w związku z epidemią zawiesili prowadzenie prywatnych praktyk lekarskich mogą wystąpić o zwolnienie z opłacania składek członkowskich za ten okres. W tym celu należy zawiesić działalność w systemie RPWDL (Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą) oraz złożyć w Dziale Składek OIL druk oświadczenia o nieosiąganiu przychodów (do pobrania: https://oilkrakow.pl/wp-content/uploads/2019/10/doc_oswiadczenie-o-nieosiaganiu-przychodow.pdf

 Wypełnione i podpisane własnoręcznie oświadczenie (w formie skanu lub zdjęcia) należy przesłać na adres e-mail: skladki57@oilkrakow.org.pl

Przypominamy, że zwolnienie z opłacania składek nastąpi od kolejnego pełnego miesiąca po złożeniu wniosku w biurze OIL w Krakowie.