Kasy fiskalne

Lekarze i lekarze dentyści świadczący usługi w zakresie opieki medycznej obowiązani będą posiadać kasy fiskalne on-line, które zastąpią dotychczasowe kasy fiskalne (kasy rejestrujące z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii).

Termin wymiany kas fiskalnych określa przepis §1 ust. 1 pkt 2 lit. d rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1059). Jak wynika z odpowiedzi Ministerstwa Finansów Departament Podatku od Towarów i Usług zawartej w piśmie z dnia 23 kwietnia 2021 r. (znak: PT7.8160.30.2021.BRAI.422), mimo wystąpienia Prezesa NRL wspólnie z samorządami prawniczymi, brak zgody na przesunięcie terminu.

Ponadto wskazujemy, że z dotychczas wydanych przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej interpretacji indywidualnych wynika, że obowiązek stosowania od 1 lipca br. kas fiskalnych on-line dotyczy wyłącznie lekarzy i lekarzy dentystów prowadzących praktyki, a nie podmiotów leczniczych. Zaznaczyć jednak należy, że dostępne interpretacje podatkowe zostały wydane na wniosek podmiotów leczniczych prowadzonych w formie spółek kapitałowych, a nie lekarzy czy lekarzy dentystów w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. W przypadku wątpliwości należy wystąpić o interpretację indywidualną.

Podobnie z interpretacją indywidualną  z dnia 27 maja 2020 r., sygn. 0114-KDIP1-3.4012.220.2020.1.JG, gdzie Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że obowiązek wymiany na kasę fiskalną online dotyczy jedynie praktyk lekarskich, a nie podmiotów leczniczych. Wskazana interpretacja została wydana w indywidualnej sprawie podatnika i w odniesieniu do przedstawionego przez niego stanu faktycznego, w którym sprzedawcą usługi była spółka kapitałowa, a nie lekarz jako właściciel podmiotu leczniczego.

Uchylenie z dniem 1 maja 2021 r. rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz. U. poz. 1206) nie stanowi przeszkody do obowiązku wymiany kas fiskalnych. Przepis art. 8 ustawy z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz. U. poz. 675) przewiduje, że dotychczasowe potwierdzenia, które uzyskali producenci kas fiskalnych zachowują moc przez okres, na który zostały wydane, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2022 r. Tym samym, kasy on-line, które już funkcjonują na rynku, bo mają ważne potwierdzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar o spełnieniu funkcji, kryteriów i warunków technicznych, nadal mogą być sprzedawane i instalowane przez przedsiębiorców.

Stanowisko to wynika również z komunikatu Ministerstwa Finansów https://www.gov.pl/web/finanse/wymagania-techniczne-dla-kas-rejestrujacych