PRAKTYKA LEKARSKA

Komunikat dotyczący funkcjonalności P1 dla recept 75+

Szanowni Państwo

Na stronie Ministerstwa Zdrowia ukazał się komunikat dotyczący przesunięcia terminu uruchomienia funkcjonalności dla recept 75+. Proszę o zapoznanie się z jego treścią

Mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

Prezes ORA w Krakowie

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia (Dz. U. poz. 1590) niniejszym ogłasza się, że uruchomienie funkcjonalności, o której mowa w art. 43a ust. 1b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, 1492, 1493 i 1578), nastąpi z dniem 31 grudnia 2020 r.

Powyższa funkcjonalność Systemu e-Zdrowie będzie umożliwiać pracownikom medycznym dostęp do informacji o lekach, środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobach medycznych przepisanych na recepcie w postaci elektronicznej pacjentowi, który ukończył 75 rok życia, oraz do informacji o realizacji recepty (w postaci elektronicznej i papierowej), na której przepisano ww. produkty.

Ww. informacje będą udostępniane pracownikom medycznym (lekarzom POZ, a za zgodą pacjenta – również specjalistom) w celu weryfikacji, przed wystawieniem tzw. recepty 75+, jakie produkty są stosowane lub zalecane danemu pacjentowi, co ma znaczenie m.in. dla bezpieczeństwa i skuteczności leczenia pacjentów. Do tego czasu tzw. recepty 75+ mogą być wystawiane na dotychczasowych zasadach, tj. przez lekarza POZ, który ww. weryfikację może przeprowadzić na podstawie analizy prowadzonej przez siebie dokumentacji medycznej.

Niniejszy komunikat był poprzedzony komunikatem Ministra Zdrowia dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie uruchomienia funkcjonalności systemu.

Zmiana wynika z braku dostosowania przez dostawców oprogramowania systemów gabinetowych.

Źródło : https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-dotyczacy-funkcjonalnosci-p1-dla-recept-75plus

mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran
Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie