Komunikat – nowe wzory recept papierowych refundowanych od 1 lipca 2021 r.

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu w Krakowie uprzejmie informuje, że zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept (Dz.U.2020.2424 z późn. zm.) od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązywał jeden wzór recept papierowych dla recept refundowanych Rp i Rpw.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z zapisami ustawy prawo farmaceutyczne (Dz.U.2021.974) recepty papierowe są wystawiane w przypadku:
1) braku dostępu do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia;
2) recepty transgranicznej, jeżeli państwo realizacji nie realizuje recept transgranicznych w postaci elektronicznej lub recepta transgraniczna przeznaczona jest dla osoby małoletniej;
3) recepty dla osoby o nieustalonej tożsamości;

4) recepty wystawianej przez lekarza, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy o zawodzie lekarza, albo pielęgniarkę i położną, o której mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 479).
5) recept “pro auctore”, „pro familiae”
Recepta w postaci papierowej, na której przepisano wyłącznie produkty lecznicze niepodlegające refundacji, posiadające kategorię dostępności „Rp” lub „Rpz”, nie musi odpowiadać wzorowi recepty


Wydział Gospodarki Lekami Małopolski OW NFZ