Międzynarodowa Wystawa Fotograficzna Lekarzy pod hasłem „Powroty…”

W  Klubie  Lekarza  w  Łodzi  przy  ul.  Czerwonej  3  odbędzie  się w  październiku,  tradycyjnie  jak  co  roku,  kolejna                o zasięgu międzynarodowym, powakacyjna Wystawa  Fotograficzna  Lekarzy, tym razem  pod  hasłem – „Powroty…” – realizację  tego  tematu  pozostawiamy  inwencji  oraz  wyobraźni  lekarzy  i lekarzy  dentystów,  chcących  wziąć udział w  Wystawie.

Tegorocznej  edycji  Wystawy,  podobnie  jak  poprzednim,    towarzyszył  będzie  Konkurs,  w  którym  prace  oceni  Jury  złożone  z  profesjonalistów.  Do  udziału  w  Wystawie  i  Konkursie  Fotograficznym  zapraszamy  Koleżanki i  Kolegów  nie  tylko z  okręgowych  izb  lekarskich  w  Polsce,  a  także  z  zagranicy.

Zapraszamy  do  przesyłania  fotografii  drogą  elektroniczną,  lub  na  nośnikach  danych.

Termin  dostarczania  fotografii  upływa  8 października  br. 

Wernisaż  Wystawy,  podczas  którego  zostaną  ogłoszone  wyniki  Konkursu  Fotograficznego  odbędzie  się                        24  października  2021  roku (niedziela) o godz. 17.  Wystawa potrwa do  29  października  br.

Prosimy  o  zapoznanie  się  z  regulaminem,  który  określa  warunki  przystąpienia  do  Konkursu  Fotograficznego.

Kontakt:

Iwona  Szelewa

Kierownik Sekretariatu  Okręgowej  Izby  Lekarskiej w Łodzi,

tel.  (0 42) 683 17 01

Międzynarodowa  Wystawa  Fotograficzna  Lekarzy

pod  hasłem

„Powroty…”

Regulamin  Konkursu

 1. Organizatorem  imprezy   jest  Komisja  Kultury  Okręgowej  Izby  Lekarskiej            w Łodzi.
 • Impreza  ma  charakter  międzynarodowy.
 • W  konkursie  mogą  wziąć  udział  lekarze  i  lekarze  dentyści  z Polski  i  z  zagranicy.
 • Udział  w  konkursie  jest  bezpłatny.
 • Przyjmujemy  zdjęcia  przesłane:
 • drogą  elektroniczną  na  adres  mailowy:  kultura@oil.lodz.pl
 • na  nośnikach  danych  na  adres:  Okręgowa  Izba  Lekarska w Łodzi,  ul. Czerwona  3,  93-005  Łódź, z  dopiskiem  „Konkurs  Fotograficzny”
 • Każdy  uczestnik  konkursu  może  dostarczyć  maksymalnie  6  zdjęć.
 • Fotografie  mogą  być  wykonane  w  dowolnej  technice.
 • Przyjmujemy zdjęcia w formacie  JPG. Maksymalny wymiar  fotografii  to 7087  pikseli  dłuższego  boku.  Minimalna  wielkość  zdjęć  w  wersji  papierowej  to   20 cm x 30 cm,  a  wielkość  maksymalna –  30 cm x 45 cm.
 • Organizator  zapewnia  sobie  możliwość  wyłączenia  z  konkursu  zdjęć  o  niskiej  jakości.
 1. Do zgłoszonych  fotografii  prosimy  dołączyć  następujące  informacje:  imię            i  nazwisko,  specjalizację  i  miejscowość  zamieszkania  Autora, a także ewentualnie tytuły cyklów lub poszczególnych  fotografii.
 1. Przystąpienie  do  konkursu  jest  ze  strony  autorów  jednoznaczne                      z  oświadczeniem,  iż  fotografie  zostały  wykonane  osobiście  i  są  jedynymi  właścicielami  praw  autorskich  do  zgłoszonych  prac.
 1. Fotografie oceni  profesjonalne  Jury,  a  werdykt  zostanie  ogłoszony  na  wernisażu  Międzynarodowej  Wystawy  Fotograficzne  Lekarzy  w  dniu                  24  października  2021  roku.
 1. Zwycięzca Konkursu  otrzyma medal  „Złoty  Obiektyw”  oraz  nagrodę  pieniężną.  Drugie  i  trzecie  miejsce  uhonorowane  zostanie  medalami  Srebrnym                 i  Brązowym  Obiektywem,  a wyróżnieni  otrzymają  dyplomy.
 1. Organizator  zapewnia  sobie  możliwość  nieodpłatnego  wykorzystania  zdjęć      w  materiałach  promujących  Międzynarodową  Wystawę Fotograficzną  Lekarzy       w  biuletynie  OIL  „Panaceum”  oraz  na  stronie  internetowej.
 1. Przystąpienie  do  konkursu  jest  jednoznaczne  z  akceptacją  przez  autorów zdjęć  powyższego  regulaminu.


BRAK ZGÓD NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UNIEMOŻLIWIA UDZIAŁ W KONKURSIE

  Załącznik nr 1

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu pod  hasłem „Powroty…”

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

nazwa i adres placówki

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

……………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

imię i nazwisko uczestnika

przez Okręgowa Izbę Lekarską w Łodzi  zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt.1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z  2015 r. poz.2135).Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie. Podającym dane przysługuje prawo do wglądu i poprawiania swoich danych. Administratorem danych osobowych jest  Okręgowa Izba Lekarska z siedzibą przy ul. Czerwonej 3 w Łodzi. Administrator danych zapewnia ochronę podanych danych osobowych. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażone zgody.

* Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku w przypadku wyłonienia jako laureata bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia w Konkursie, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r.  nr 90 poz. 631 z późn. zm).

Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie fotografii, danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska oraz miejsca nauki uczestnika konkursu w  publikacji na stronie internetowej WCDN. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.

*  Oświadczam, że właścicielem wszelkich praw do oddanych prac jest uczestnik konkursu zgodnie z regulaminem konkursu.

*  Akceptuję regulamin konkursu.

………………….…………………………………

Data i podpis uczestnika