biuro@oilkrakow.org.pl

tel. (12) 619 17 20

Staż

Rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego

Rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego – zmiany w programach i drukach dokumentów! W dniu 26 września 2012 r. Minister Zdrowia podpisał i skierował do publikacji z data wejścia w życie w dniu 1 października 2012 r. nowe rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów. Nowy przepis w większości powtarza zapisy rozporządzenia z dnia 24 marca 2004 r., zmiany w samym tekście rozporządzenia mają charakter wtórny (np. zmiany przyczyn przedłużenia czasu trwania stażu podyktowane zmianami w przepisach dotyczących praw pracowniczych, czy też brak zapisów dotyczących LEP-u i LDEP-u w związku ze zmianami w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty). Koordynatorom stażu zwracamy jednak uwagę na zmiany, jakie zostały zawarte w programach staży i wynikających z tego zmian w drukach dokumentów dotyczących odbywania stażu.

Zmiany w programach staży cząstkowych to: 1/ staż z zakresu położnictwa i ginekologii

 • dodano w 2.4. badania prenatalne
 • dodano w 7.4 – przyswojenie zasad postępowania przy porodach fizjologicznych
 • dodano w poz. 7. pkt 10 / zasady rozpoznawania i leczenia dolegliwości okresu menopauzalnego

2/ staż w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii oraz w dziedzinie medycyny ratunkowej

 • dodano anestezjologię w wymiarze 1 tygodnia oraz określono program stażu – część Va załącznika Nr 1 do rozporządzenia
 • odmiennie sformułowano program stażu z intensywnej terapii
 • odmiennie sformułowano program stażu z medycyny ratunkowej (część VB załącznika Nr 1 do rozporządzenia), określono miejsca gdzie staż może się odbywać tj. w klinikach medycyny ratunkowej, oddziałach klinicznych medycyny ratunkowej i szpitalnych oddziałach ratunkowych oraz dodano zapis, że staż ten jest uzupełniony dwudniowym kursem podsumowującym zagadnienia ujęte w programie organizowanym przez jednostki akademickie prowadzące kształcenie w zakresie medycyny ratunkowej

3/ staż z zakresu prawa medycznego

 • zmiany w 2. zasady wykonywania działalności leczniczej, wynikające z wejścia w życie ustawy o działalności leczniczej

4/ staż w zakresie stomatologii zachowawczej

 • skrócono czas trwania do 10 tygodni

5/ staż z zakresu stomatologii dziecięcej

 • skreślono 4. – Postępowanie stomatologiczne w zapobieganiu i leczeniu chorób odogniskowych a dodano w 4. pkt 9 i 10 – umiejętność wykonywania zabiegów endodontycznych i zastosowania oraz interpretacji badań radiologicznych zewnątrzustnych i zewnątrzustnych

6/ staż z zakresu protetyki stomatologicznej

 • zmieniono sformułowania

7/ staż z zakresu ortodoncji

 • zmniejszono czas trwania do 5 tygodni i zmieniono sformułowania

Reasumując, największe zmiany dotyczą: dla lekarzy

 • anestezjologii i intensywnej terapii oraz medycyny ratunkowej było: – 2 tygodnie intensywnej terapii – 1 tydzień kursu z ratownictwa medycznego – 3 tygodnie pomocy doraźna obecnie jest: – 1 tydzień anestezjologii – 2 tygodnie intensywnej terapii – 3 tygodnie medycyny ratunkowej w tym 2 dni kursu z ratownictwa medycznego

dla lekarzy dentystów

 • ortodoncji było 6 tygodni jest 5
 • stomatologii zachowawczej było 11 tygodni jest 10

PRZEDŁUŻENIE STAŻU Każda nieobecność lekarza stażysty np. choroba, urlop macierzyński, urlop bezpłatny będzie skutkowała przedłużeniem stażu. Dotychczas staż ulegał przedłużeniu po 21 dniowej nieobecności. Wyjątek stanowi urlop. DYŻURY Określono w nowym rozporządzeniu zasady pełnienia dyżuru – stażysta w trakcie stażu pełni 1 dyżur w tygodniu w wymiarze 10 godzin i 5 minut lub dwa dyżury w tygodniu w wymiarze 5 godzin oraz 5 godzin i 5 minut.