Stanowisko PNRL ws. zmiany ustawy o minimalnym wynagrodzeniu w podmiotach leczniczych

Szanowni Państwo,

O 11:00 rozpoczęło się posiedzenie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Zdrowia, na które zaplanowano pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw. Informację o zwołaniu posiedzenia przekazano ok. godzinę  przed jego rozpoczęciem. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej dołączył do posiedzenia w formie zdalnej, z wnioskiem o zabranie głosu.

Projekt prowadzi de facto do obniżenia poziomu minimalnego wynagrodzenia lekarzy poprzez przyjęcie niższego współczynnika przeliczeniowego od stosowanego obecnie. Rozwiązania zawarte projekcie są niekorzystne dla środowiska lekarskiego, a także dla przedstawicieli innych zawodów medycznych.

Wobec powyższego, Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło wczoraj załączone stanowisko, w którym m.in. krytycznie ocenia tryb prac poprzedzających ogłoszenie projektu ustawy oraz po raz kolejny zgłasza konieczność weryfikacji wysokości wynagrodzeń lekarzy i lekarzy dentystów zatrudnionych w podmiotach leczniczych, zaznaczając, że ich obecny poziom jest dalece niezadowalający.

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej zwrócił się o poparcie tego stanowiska do Konsultantów Krajowych.

Stanowisko zostało również przekazane do Ministra Zdrowia, jak i do Posłanek i Posłów na Sejm RP z prośbą o jego wnikliwą analizę oraz uwzględnienie wniosków z niej płynących w pracach legislacyjnych nad projektem ustawy.

Załączono je także do pism skierowanych do Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” oraz Przewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, w których Prezes NRL z wielkim ubolewaniem odnotowuje fakt, że obie organizacje poparły przedstawioną przez Ministra Zdrowia propozycję regulacji minimalnego wynagrodzenia pracowników medycznych, z zaznaczeniem, że jest ona niezgodna z interesem pracowników medycznych, nie gwarantuje oczekiwanego poziomu wynagrodzeń minimalnych, a w niektórych przypadkach oznacza ich obniżenie. W opinii Prezesa NRL podpisanie porozumienia zawierającego takie rozwiązania przez organizacje, które powinny reprezentować interesy pracowników medycznych, jest niezrozumiałe.

Druk Stanowiska jest dostępny TUTAJ

Z wyrazami szacunku,

Dział Mediów i Komunikacji NIL