biuro@oilkrakow.org.pl

tel. (12) 619 17 20

Dla lekarzy

Uzyskanie Prawa Wykonywania Zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego – lekarze cudzoziemcy

Zasady uzyskania Prawa Wykonywania Zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego dla lekarzy cudzoziemców

Najpierw jest przyznawane prawo wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego, a następnie wystawiane jest skierowanie na odbycie stażu podyplomowego.

E T A P  1.
  prawo wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego

Opis procedury  

Na wniosek osoby, nie będącej obywatelem polskim, posiadającej tytuł zawodowy lekarza/lekarza dentysty, okręgowa rada lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego.

Wymagane dokumenty  

1.Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego, wpisanie na listę członków i wpis do rejestru”, zawierający oświadczenie o posiadaniu przez wnioskodawcę pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w okręgowym rejestrze lekarzy,

2.odpis dyplomu lekarza / lekarza dentysty  lub zaświadczenie o ukończeniu studiów wydane przez dziekanat uczelnilub dyplom uznany za równoważny w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów (wraz z zaświadczeniem potwierdzającym nostryfikację),

3.kserokopia stron z paszportu z danymi osobowymi (dokument do wglądu),

4.orzeczenie o stanie zdrowia wystawione na podstawie orzeczenia lekarza upoważnionego na podstawie odrębnych przepisów do przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy,

5.dowód zmiany nazwiska (tylko gdy dokumenty wystawione są na inne nazwiska),

6.dwie aktualne fotografie odzwierciedlające wizerunek twarzy lekarza zgodne z zasadami
określonymi w art. 29 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2020 r. poz. 332 z późn. zm.) oraz dodatkowo plik jpg. tej fotografii – Rozdzielczość zdjęcia: min. 420 x 525, rozmiar pliku nie większy niż 200 KB.

7.dokument uprawniający do pobytu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ( zezwolenie na pobyt czasowy lub wiza krajowa (Multi-365),  zezwolenie na na pobyt stały, pobyt rezydenta długoterminowego UE, zezwolenie na pobyt czasowy wraz z towarzyszącą Kartą Polaka, dokument podróży w przypadku uzyskania statusu uchodźcy )

8.W przypadku ukończenia studiów w innym języku niż język polski – świadectwo złożenia egzaminu z języka polskiego przeprowadzanego przez Naczelna Izbę Lekarską w Warszawie. Z powyższego obowiązku zwolnione są osoby, które przedstawią świadectwo dojrzałości złożone w języku polskim bądź złożyły w języku polskim z wynikiem pozytywnym LEK/LDEK ( wymagane osobne zaświadczenie wydane przez Centrum Egzaminów Medycznych potwierdzające zdanie egzaminu w języku polskim ).

9.dokument potwierdzający nienaganną postawę etyczną (art. 7 ust. 1 pkt. 5 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty), tj. dokument informujący o karalności lub niekaralności zawodowej oraz potwierdzający brak postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej w państwie, w którym lekarz uzyskał dyplom, a w przypadku wykonywania zawodu na terytorium innego państwa– z państwa, w którym lekarz ostatnio wykonywał zawód (tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego).

10.klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych –podpisane oświadczenie

Z uwagi na obecną sytuację rekomenduje się składanie dokumentów drogą pocztową. W przypadku składania dokumentów osobiście (po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym umówieniu   tel. 12 6191716   e-mail: rejestr57@hipokrates.org winny być skompletowane w kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem wraz z numerem telefonu oraz adresem mailowym. Niekompletne dokumenty nie będą rozpatrywane.

Dodatkowo lekarz, który uzyskał PWZ na terenie innego państwa:

1.dokument uprawniający do wykonywania zawodu w kraju, w którym ten lekarz ostatnio wykonywał zawód,

2.dokument informujący o karalności lub niekaralności zawodowej oraz potwierdzający brak postępowania wyjaśniającego w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej w kraju, w którym lekarz ostatnio wykonywał zawód (tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego),

3.oświadczenie o niekaralności w kraju, w którym lekarz ostatnio wykonywał zawód,

4.dokument potwierdzający ciągłość w wykonywaniu zawodu poza Rzeczpospolitą Polską, zawierający opinię zawodową np. świadectwo pracy (tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego)

Formularze

  1. Wniosek W-1.pdf
  2. Orzeczenie o stanie zdrowia.doc
  3. Oświadczenie o niekaralności (dla osoby która uzyskała PWZ w innym państwie).doc
  4. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Opłaty

Bezpłatne

Jednostka odpowiedzialna

Komisja organizacyjna tel. 12 619 17 16

Miejsce załatwienia sprawy

Okręgowa Izba Lekarska

Termin odpowiedzi

Miesiąc, a w sytuacji skomplikowanej, nie dłużej niż dwa miesiące od daty złożenia kompletu dokumentów.

Tryb odwoławczy

Od uchwały można się odwołać w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Okręgowej Rady do Naczelnej Rady Lekarskiej. Od uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej przysługuje skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Uwagi

Postępowanie dotyczy:

absolwenta wyższej uczelni medycznej, nie posiadającego obywatelstwa polskiego, który uzyskał tytuł zawodowy lekarza/lekarza stomatologa na podstawie:

1.dyplomu lekarza, lekarza stomatologa wydanego przez polską wyższą uczelnię medyczną,

2.dyplomu wydanego w innym państwie, uznanego za równoważny z dyplomem lekarza, lekarza stomatologa wydanym przez polską wyższą uczelnię medyczną i dotychczas nie wykonywał zawodu,

lekarza/lekarza dentysty, nie posiadającego obywatelstwa polskiego, który uzyskał prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty przyznanego w innym państwie i wykonywał zawód za granicą, a dotychczas nie posiadał prawa wykonywania zawodu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej , zamierzającego odbyć staż podyplomowy albo uzyskać uznanie stażu odbytego za granicą za równoważny w całości lub w części ze stażem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej i złożyć egzamin państwowy kończący staż podyplomowy.

E T A P  2.

skierowanie na odbycie staż (kliknij…)