Stowarzyszenie Absolwentów Wydziałów Medycznych UJ zaprasza

Jak, mimo pandemii, utrzymać więź między absolwentami wydziałów medycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego? Więź powstałą nie tylko w wyniku wspólnie odbytych studiów czy rozmaitych późniejszych losów zawodowych, ale także teraz, gdy stanęliśmy na pierwszej linii walki z epidemią? Żadnej uniwersalnej odpowiedzi nie ma, ale jedno wydaje się pewne – pozostańmy sobie bliscy. A taką możliwość daje Stowarzyszenie Absolwentów Wydziałów Medycznych UJ, które właśnie pozyskało godną siedzibę w Theatrum Anatomicum i serdecznie zaprasza lekarzy do kontaktu.

Delegacja Stowarzyszenia, z prof. Zdzisławem Gajdą, prezesem SAWM UJ na czele (wspartym przez mgr Marię Przybyszewską z Katedry Historii Medycyny), wiceprezesem prof. Stanisławem Kwiatkowskim oraz sekretarzem organizacyjnym dr. Maciejem Dendurą – odwiedziła Izbę, witana przez prezesa ORL Roberta Stępnia oraz wiceprezesa Lecha Kucharskiego i zachęcała do kontaktów lekarzy z SAWM.

Czym jest Stowarzyszenie, zawiązane w latach Jubileuszu 600-lecia UJ? To organizacja zajmująca się przede wszystkim utrwalaniem pamięci o losach lekarzy, zarówno tych zapisanych złotymi zgłoskami w dziejach medycyny, jak i tych z drugiego planu, niekiedy przez całe lata związanych z polską prowincją i pracą nad podnoszeniem poziomu zdrowia jej mieszkańców. Dziełem Stowarzyszenia są np. liczne pamiątkowe tablice poświęcone wybitnym lekarzom, Stowarzyszenie proponuje nazwy ulic, wprowadza medale symbolicznych postaci, wreszcie wspiera publikacje książkowe poświęcone lekarzom. Warto wiedzieć, że SAWM UJ posiadało przed pandemią swoje struktury filialne m.in. w Pilźnie, Kętach, Opolu, Miechowie, Gorlicach, Tarnowie. I, co charakterystyczne, tęsknota do bliskich, koleżeńskich kontaktów u absolwentów uczelni medycznych zatrudnionych „w terenie” była zawsze szczególnie mocna.

SAWM UJ przenika się swoimi inicjatywami z Towarzystwem Miłośników Historii Medycyny, ze Stowarzyszeniem Absolwentów UJ, z Katedrą Historii Medycyny, Towarzystwem Lekarskim Krakowskim, z wieloma inicjatywami lokalnymi. Trudno jednak nie wyróżnić działalności prof. Zdzisława Gajdy, którego zasługi są w tym zakresie nie do przecenienia. Wśród kilkunastu publikacji książkowych Profesora warto przypomnieć Historię medycyny dla każdego, Monumenta Medica Cracoviensia, O ulicy Kopernika w szczególności i o Wesołej w ogólności, Przewodnik po Krakowie dla medyków, Medale medyczne Małgorzaty Kot. A wszystko to pozycje dalekie od sztampy, przesycone humorem, anegdotami, przypomnieniem głośnych wystąpień, sporów, epizodów z życia medycznego. Liczne są powstałe z inicjatywy Profesora tablice wmurowane dla upamiętnienia wybitnych lekarzy, m.in. ku czci Andrzeja Badurskiego na ścianie kościoła św. Barbary od strony Małego Rynku, miejsca, gdzie powstała pierwsza w Europie, 8-łóżkowa klinika uniwersytecka. Cenione są też medale ufundowane na jego wniosek, m.in. św. Apolonii, Gloria Orthodontiae, Małgorzaty Bendzisławskiej, Sebastiana Petrycego, Józefa Strusia. A przed Katedrą Historii Medycyny stoi pomnik Miechowity, wzniesiony także staraniem Profesora, inicjatora również powtarzanego od 20 lat sympozjum „Ból i cierpienie” i wielu innych przedsięwzięć.

Na spotkaniu w redakcji „Galicyjskiej Gazety Lekarskiej” mówiono przede wszystkim o przedsięwzięciach możliwych do organizacji w nowych warunkach lokalowych i kontaktach środowiskowych. Profesor Gajda zaprasza lekarzy do odwiedzania Stowarzyszenia, które funkcjonuje pod adresami:

ul. Kopernika 12/14, 31-501 Kraków,

e-mail: sawmuj@cm-uj.pl;

tel. 12 422 21 16

Kontakt bezpośredni jest możliwy dwa razy w miesiącu – we wtorki (poczynając od 8 lutego 2022 roku), od godz. 18.00 do ostatniego gościa, w siedzibie SAWM.

W tak trudnych czasach izolacji, poczucia osamotnienia, lęku SAWM UJ zaprasza do kontaktów. Może warto skorzystać?

                                                                                                                                  (cis)