Szczepienia COVID – komunikat dotyczący rozliczenia

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do wideokonferencji z dnia 15.02.2021 r. z MSWiA w sprawie m.in. COVID-19, podczas, którego podano informację, że Małopolski OW NFZ nie finansuje szczepień przeciwko SARS-CoV-2 oraz nie zawarł umów z punktami szczepień, tut. OW NFZ w Krakowie pragnie przekazać poniżej treść komunikatu wystosowanego w dniu 11.02.br. do wszystkich punktów szczepień dotyczącego sposobu rozliczeń – wszelkie techniczne ustalenia obiegu dokumentów, numeru kont bankowych itp.

Komunikat ten poprzedzony był odrębnymi komunikatami dotyczącymi m.in. ogólnych zasad finansowania, typu produktów rozliczeniowych, sposobu uzyskania dostępu do systemów informatycznych OW NFZ, bowiem część punktów szczepień to podmioty komercyjne nie związane umową z NFZ.

Należy kolejno zaznaczyć, że Małopolski OW NFZ nie zawiera odrębnych umów na realizację szczepień przeciwko SARS-CoV-2 z żadnym z punktów szczepień, bowiem jak wskazano już w treści ogłoszenia o naborze do realizacji szczepień podmioty, które zgłoszą się do naboru i spełnią wymagania zostaną zakwalifikowane do udziału w programie. Kolejno zostaną umieszczone na wykazie, o którym mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, opracowywanego przez właściwego miejscowo dyrektora OW NFZ w porozumieniu z wojewodą. Wykaz jest publikowany w Biuletynie Informacji Publicznej NFZ i Dzienniku Urzędowym Wojewody. Ujęcie na wykazie stanowi podstawę do uzyskania finansowania realizacji szczepień z uwzględnieniem treści odpowiedniego zarządzenia Prezesa NFZ, o którym mowa niżej.

Z poważaniem

Teresa Biela

Z-ca Dyrektora ds. Medycznych

Małopolski OW NFZ w Krakowie

Komunikat – przekazany do wszystkich podmiotów realizujących szczepienia przeciwko SARS-CoV-2

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie informuje, że w Załączniku nr 2 do zarządzenia Nr 19/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 stycznia 2021 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wprowadzony został wzór sprawozdania (obowiązującego począwszy od dnia 1 lutego 2021 r. – załącznik dotyczy również rozliczenia szczepień wykonanych w miesiącu grudniu i styczniu 2020 r.) dedykowanego rozliczeniu wykonanych szczepień przeciwko SARS-CoV-2, tj. produktów:

– 99.03.0801 – Szczepienie przeciwko SARS-CoV-2 w punkcie szczepień bez transportu pacjenta,

– 99.03.0802 – Szczepienie przeciwko SARS-CoV-2 w punkcie szczepień z uwzględnieniem transportu pacjenta na szczepienie – obowiązuje do dnia 21.01.202r r.

– 99.03.0803 – Szczepienie przeciwko SARS-CoV-2 przeprowadzonego w miejscu zamieszkania pacjenta,

– 99.03.0804 – Szczepienie przeciwko SARS-CoV-2 przeprowadzone w miejscu zamieszkania pacjentów przypadku więcej niż 5 pacjentów przebywających pod jednym adresem. punkcie szczepień bez transportu pacjenta.

W celu umożliwienia rozliczenia wykonanych szczepień, w systemie informatycznym zostanie/została udostępniona Państwu funkcjonalność (plan produktów rozliczeniowych tzw. „umowy COVID”), umożliwiająca przesyłanie faktur w wersji elektronicznej –  bez naliczania tzw. „szablonu”.   

Wysyłając fakturę poprzez Portal Świadczeniodawcy, należy do niej dołączyć właściwe sprawozdanie (sporządzone na podstawie pliku przekazanego przez MOW NFZ poprzez ISI – zgodnie z zasadą opisaną poniżej)  , zatwierdzone  przez osoby upoważnione do reprezentowania Podmiotu.

Przypominamy równocześnie, że zawartość faktury powinna odpowiednio odzwierciedlać sprawozdanie, które jest podstawą wystawienia danej faktury. Ze względów systemowych, dla danego Kodu produktu rozliczeniowego ze sprawozdania, w fakturze, przekazanej poprzez Portal Świadczeniodawcy, należy uwzględnić odpowiadający mu Kod techniczny CZS.

Jeżeli świadczeniodawca posiada już inną techniczną umowę „COVID” na rok 2021 i do tej umowy jest ustalone już konto bankowe, to zostanie ono automatycznie przypisane do tworzonej umowy XX/XXXXXX/COV/2021/S – brak konieczności składania wniosku o przypisanie konta bankowego.

W przypadku braku przypisania powyższego lub w przypadku chęci zmiany numeru rachunku bankowego na inny należy przed lub przy przekazaniu pierwszego rachunku związanego z rozliczeniem szczepienia COVID-19, przekazać  również poprzez Portal Świadczeniodawcy odpowiedni elektroniczny wniosek o przypisanie numeru rachunku bankowego do umowy o wzorze XX/XXXXXX/COV/2021/S. Następnie wygenerowany wniosek należy wydrukować, opatrzyć pieczęcią i podpisami osób uprawnionych do reprezentowania Podmiotu zgodnie z przekazaną dokumentacją i przesłać go do siedziby tutejszego Oddziału NFZ.

Przesłane przez świadczeniodawców wraz z rachunkiem sprawozdania powinny wynikać, w zakresie ilości i wartości z dokładnością do produktu umowy, z danych zawartych w bazie Centrum e-Zdrowie. W związku z powyższym Małopolski OW NFZ w Krakowie, comiesięcznie, po otrzymaniu raportu z Centrum e-Zdrowie dokona jej weryfikacji i prześle poprzez ISI (Internetowy System Informacji) każdemu świadczeniodawcy plik, który będzie podstawą do sporządzenia poprawnego sprawozdania i rachunku (w zakresie ilości i wartości szczepień). Zaznaczamy jednocześnie, że rozliczone dokumenty będą mogły podlegać również kolejnej, wstecznej weryfikacji. W związku z powyższym, Oddział nie wymaga wcześniejszego (przed dostarczeniem rachunku) przesłania przez świadczeniodawcę sprawozdania w celu uzgodnienia jego poprawności.

W najbliższym czasie zostaną Państwu udostępnione poprzez ISI pliki za grudzień, po otrzymaniu bazy z Centrum e-Zdrowie, Oddział przekaże również właściwe pliki za styczeń i miesiące kolejne.

Wydział Ekonomiczno–Finansowy – tel. 12 2988-140, -294 – rozliczenia/rachunki

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej – Dział Umów – tel. 12 2988125 – wnioski o konto bankowe