biuro@oilkrakow.org.pl

tel. (12) 619 17 20

Dla lekarzy

Wydanie duplikatu dokumentu PWZ

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. z 2008r. Nr 136, poz. 857 z późn. zm. )
  • Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708 z późn. zm.)
  • Uchwała nr 30/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 3 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy (Biuletyn NRL z 2010 r. Nr 7)

Opis procedury

Na podstawie oświadczenia lekarza/lekarza dentysty o utracie dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu, przeprowadzane jest postępowanie wyjaśniające i wydawany jest przez okręgową radę lekarską duplikat tego dokumentu.

Wymagane dokumenty  

  1. złożone odpowiednie oświadczenie,
  2. zdjęcie formatu legitymacyjnego (3,5 x 4,5 cm), oraz dodatkowo plik jpg. tej fotografii – rozdzielczość zdjęcia: min. 420 x 525, rozmiar pliku nie większy niż 200 KB.

Formularze

word2010-icon


1. Oświadczenie o utracie dokumentu Prawa Wykonywania Zawodu

Opłaty

30,- PLN

Jednostka odpowiedzialna
Komisja organizacyjna tel. 12 619 17 16

Miejsce załatwienia sprawy
Okręgowa Izba Lekarska

Termin odpowiedzi
Miesiąc, a w sytuacji skomplikowanej, nie dłużej niż dwa miesiące od daty złożenia kompletu dokumentów.

Tryb odwoławczy
Brak.

Uwagi   
Dotyczy sytuacji zniszczenia lub utraty dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu.