Dla lekarzy

Zaprzestanie wykonywania zawodu na czas nieokreślony

Podstawa prawna:  

  • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. z 2008r. Nr 136, poz. 857 z późn. zm. )
  • Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708 z późn. zm. )
  • Uchwała nr 30/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 3 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy (Biuletyn NRL z 2010 r. Nr 7)

Opis procedury

Na podstawie oświadczenia lekarza/lekarza dentysty, który zamierza zaprzestać wykonywania zawodu lub przerwał wykonywanie zawodu albo stwierdzenia przez izbę przerwania w wykonywaniu zawodu na czas dłuższy niż 5 lat komisja ds. rejestracji dokonuje wpisu do rejestru i adnotacji urzędowej na odpowiednim wniosku o zaprzestanie wykonywania zawodu na czas nieokreślony oraz dokonuje zmiany numeru rejestracyjnego.

Wymagane dokumenty  

  1. złożone odpowiednie oświadczenie,
  2. dokument uprawniający do wykonywania zawodu celem dokonania adnotacji

Formularze do pobrania:

  1. Oświadczenie o zaprzestaniu wykonywania zawodu na czas nieokreślony – Druk do pobrania

Opłaty
Bezpłatne

Jednostka odpowiedzialna
Komisja organizacyjna tel. 12 619 17 16

Miejsce załatwienia sprawy
Okręgowa Izba Lekarska

Termin odpowiedzi
Bezzwłocznie.

Tryb odwoławczy
Brak.

Uwagi

Dotyczy lekarza/lekarza dentysty cudzoziemca członka okręgowej izby lekarskiej, który:

  • nie podjął wykonywania zawodu lub przerwał wykonywanie zawodu na czas dłuższy niż 5 lat i nadal nie zamierza go wykonywać,
  • zamierza zaprzestać wykonywania zawodu na czas nieokreślony na obszarze RP.