biuro@oilkrakow.org.pl

tel. (12) 619 17 20

Dla lekarzy

Zrzeczenie się prawa wykonywania zawodu

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. z 2008r. Nr 136, poz. 857 z późn. zm. )
  • Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708 z późn. zm. )
  • Uchwała nr 30/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 3 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy (Biuletyn NRL z 2010 r. Nr 7)

Opis procedury

Na podstawie oświadczenia lekarza/lekarza dentysty okręgowa rada lekarska podejmuje uchwałę o skreśleniu lekarza z listy członków izby lekarskiej. W wyniku tej procedury lekarz otrzymuje dokument upoważniający go do wykonywania zawodu wraz z adnotacją o zrzeczeniu się prawa wykonywania zawodu.

Wymagane dokumenty

  1. złożone odpowiednie oświadczenie,
  2. dokument uprawniający do wykonywania zawodu celem dokonania adnotacji

Formularze

  1. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa wykonywania zawodu (wzór do pobrania)

Opłaty
Bezpłatne

Jednostka odpowiedzialna
Komisja organizacyjna tel. 12 619 17 16

Miejsce załatwienia sprawy
Okręgowa Izba Lekarska

Termin odpowiedzi
Miesiąc

Tryb odwoławczy
Brak.

Uwagi  

Dotyczy lekarza członka izby, który zamierza na stałe zaprzestać wykonywania zawodu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej