EWIDENCJA ODPADÓW

EWIDENCJA ODPADÓW

Dotyczy: Lekarze prowadzący praktyki zawodowe, wytwarzający odpady medyczne, z wyjątkiem praktyk kontraktowych oraz praktyk wytwarzających jedynie odpady komunalne.

Obowiązek: – prowadzenia ewidencji odpadów (na bieżąco) oraz składania zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, oraz o sposobach gospodarowania (do 15 marca każdego roku za rok poprzedni) – do właściwego ze względu na miejsce wytwarzania odpadów marszałka województwa oraz do przechowywanie dokumentów potwierdzających unieszkodliwianie zakaźnych odpadów medycznych (na bieżąco (w formie papierowej lub elektronicznej) 

Szczegółowe informacje: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1567034,sporzadzanie-i-przekazywanie-zbiorczych-zestawien-danych-o-odpadach-i-komunalnych-osadach-sciekowych.html

oraz: http://www.bip.podkarpackie.pl/index.php/sprawy-do-zalatwienia-w-urzedzie/rolnictwo-i-ochrona-srodowiska/3752-zbiorcze-zestawienia-danych-o-rodzajach-i-ilosci-odpadow-o-sposobach-gospodarowania-nimi-oraz-o-instalacjach-i-urzadzeniach-sluzacych-do-odzysku-lub-unieszkodliwiania-odpadow-oraz-zbiorcze-zestawienia-danych-o-komunalnych-osadach-sciekowych

Informujemy, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach firma która, utylizuje zakaźne odpady medyczne z Państwa gabinetów, na Państwa wniosek jest zobowiązana wydać dokument potwierdzający w/w unieszkodliwienie.

Dokument powinien zostać przekazany Państwu nie później niż po upływie 14 dni od końca miesiąca kalendarzowego, którego przedmiotowy dokument dotyczy.

Omawiany dokument, tak jak cała ewidencja odpadów, winien być przechowywany w gabinecie przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym go sporządzono i winien być udostępniany na żądanie organów uprawnionych do przeprowadzania kontroli.

Zgodnie z art. 183 ust. 3 ustawy o odpadach, kto nie wydaje, nie przekazuje lub nie przechowuje dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych podlega karze aresztu lub grzywny (czyn ten stanowi wykroczenie).

Opłaty za korzystania ze środowiska

Dotyczy: – lekarzy prowadzących praktyki zawodowe, którzy: posiadają pojazd mechaniczny (osobowy lub ciężarowy), lub korzystają z własnej kotłowni (niepodłączone do sieci ciepłowniczej), lub korzystają z własnego ujęcia wody (niepodłączone do sieci wodociągowej).

Obowiązek: składanie zbiorczych zestawień informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat, wraz z wniesieniem należnej opłaty na rachunek urzędu marszałkowskiego

Termin: do 31 marca każdego roku, za rok poprzedni (do właściwego urzędu marszałkowskiego)

Szczegółowe informacje: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1640758,oplaty-za-korzystanie-ze-srodowiska.html

Szczegółowe informacje: http://www.bip.podkarpackie.pl/index.php/sprawy-do-zalatwienia-w-urzedzie/rolnictwo-i-ochrona-srodowiska/297-oplaty-za-korzystanie-ze-srodowiska

Zranienia ostrymi narzędziami

Dotyczy:  lekarzy – pracodawców, których pracownicy są narażeni na ryzyko zranienia ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych

Obowiązek:

– sporządzanie i wdrażanie procedur bezpiecznego postępowania z ostrymi narzędziami, sporządzanie i wdrażanie procedury używania odpowiednich do rodzaju i stopnia narażenia środków ochrony indywidualnej (ocena procedur raz na 2 lata)

– prowadzenie wykazu zranień ostrymi narzędziami (uzupełnianie wykazu w razie zaistnienia zdarzenia)

– sporządzanie raportu o bezpieczeństwie i higienie pracy w podmiocie leczniczym w zakresie zranień ostrymi narzędziami (nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy)

Dokumentacja medyczna

Lekarz prowadzący praktykę zawodową jest obowiązany prowadzić dokumentację medyczną. Dokumentację prowadzi się w formie pisemnej lub elektronicznej. Dokumentacja musi być czytelna, i musi zawierać co najmniej następujące dane: Dokumentacja medyczna zawiera co najmniej:

 1. oznaczenie pacjenta, pozwalające na ustalenie jego tożsamości:
 2. a) nazwisko i imię (imiona),
 3. b) datę urodzenia,
 4. c) oznaczenie płci,
 5. d) adres miejsca zamieszkania,
 6. e) numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 7. f) w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania;
 8. oznaczenie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych ze wskazaniem komórki organizacyjnej, w której udzielono świadczeń zdrowotnych;
 9. opis stanu zdrowia pacjenta lub udzielonych mu świadczeń zdrowotnych;
 10. datę sporządzenia.

Dokumentacja musi być zabezpieczona przed zniszczeniem i gwarantować zachowanie poufności. Dokumentację medyczną przechowuje się przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

 1. dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;
 2. zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;
 3. skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia;
 4. dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.

Po upływie tych okresów dokumentacja powinna być zniszczona, tak, by nie można było zidentyfikować pacjenta, którego dotyczyła. Dokumentacja medyczna jest udostępniana na wniosek pacjenta w formie kserokopii lub wypisu. Koszty sporządzenia kopii pokrywa pacjent.

Lekarz, lekarz dentysta ma obowiązek wskazać miejsce przechowywania dokumentacji medycznej po zakończeniu działalności leczniczej.

Kontrole wewnętrzne

Lekarze udzielający świadczeń zdrowotnych w ramach praktyki zawodowej są zobowiązani do okresowego (przynajmniej co 6 m-cy) przeprowadzania okresowych kontroli wewnętrznych obejmujących

– ocenę prawidłowości i skuteczności:

 • oceny ryzyka występowania zakażeń związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych;
 • monitorowania czynników alarmowych i zakażeń związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywanych świadczeń;
 • procedur zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym związanym z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym procedur dekontaminacji;
 • stosowania środków ochrony indywidualnej i zbiorowej;
 • wykonywania badań laboratoryjnych;
 • analizy lokalnej sytuacji epidemiologicznej;

– sporządzanie raportu kontroli wewnętrznych

– przechowywać i okazać na żądanie organów Sanepidu w przypadku kontroli

.

Wzór protokołu kontroli wewnętrznej

Odpady medyczne – nowe zasady!!!

W dniu 24 listopada br. wchodzi w życie nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. 2017, poz.1975)

Nowe regulacje zasadniczo utrzymują dotychczasowe rozwiązania prawne w odniesieniu do postępowania z odpadami medycznymi.

Wyszczególnione zmiany:

 • uwzględniono odpady medyczne oznaczone kodami 18 01 80* (zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej o właściwościach zakaźnych) oraz 18 01 81 (zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej, inne niż wymienione w 18 01 80),
 • doprecyzowano, że zarówno w miejscu powstawania jak i magazynowania odpady gromadzi się, uwzględniając ich właściwości, sposób ich unieszkodliwiania lub odzysku;
 • zrezygnowano z wymogu nieprzeźroczystości worków do zbierania odpadów medycznych w miejscu ich powstania;
 • rozszerzono przepisy o możliwość zbierania wszystkich odpadów medycznych w miejscach powstania dodatkowo do pojemników;
 • doprecyzowano przepisy o oznaczeniach kolorami pojemników  do zbierania odpadów o ostrych końcach i krawędziach wskazując na konieczność ich jednoznacznej identyfikacji;
 • określono czas gromadzenia odpadów w miejscu powstawania do 72 godzin z wyłączeniem „odpadów wysoce zakaźnych” które mogą być przechowywane w miejscu powstania nie dłużej niż 24 godziny;
 • zgodnie z rozporządzeniem za „odpady wysoce zakaźne” uważa się odpady medyczne, w których zidentyfikowano lub co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że zawierają biologiczne czynniki chorobotwórcze, które powodują szczególne zagrożenie dla ludzi; 1
 • wskazano, że „odpady wysoce zakaźne” zbiera się w miejscu ich powstawania do:
 • 1) opakowania wewnętrznego złożonego z:
 • a) worka jednorazowego użycia z folii polietylenowej, koloru czerwonego, wytrzymałego, odpornego na działanie wilgoci i środków chemicznych, z możliwością jednokrotnego zamknięcia, który po wypełnieniu i zamknięciu jest umieszczany w drugim worku spełniającym te same wymagania, lub
 • b) sztywnego, odpornego na działanie wilgoci, mechanicznie odpornego na przekłucie lub przecięcie pojemnika koloru czerwonego – w przypadku odpadów medycznych o ostrych końcach i krawędziach;
 • 2) opakowania zewnętrznego, które stanowi pojemnik koloru czerwonego, wytrzymały, odporny na działanie wilgoci i środków chemicznych, wykonany w sposób umożliwiający dezynfekcję, z możliwością szczelnego zamknięcia.
 • zmodyfikowano zakres informacji umieszczanych na workach i pojemnikach z odpadami; pojemnik lub worek z odpadami medycznymi w miejscu ich powstawania musi posiadać widoczne oznakowanie identyfikujące zawierające:
 • 1) kod odpadów medycznych w nim przechowywanych;
 • 2) nazwę wytwórcy odpadów medycznych;
 • 3) numer REGON wytwórcy odpadów medycznych;
 • 4) numer księgi rejestrowej wytwórcy odpadów medycznych w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
 • 5) datę i godzinę otwarcia (rozpoczęcia użytkowania);
 • 6) datę i godzinę zamknięcia.
 • w przypadku „odpadów wysoce zakaźnych” w/w oznakowanie umieszcza się na pojemniku – opakowaniu zewnętrznym przeznaczonych do przechowywania tego typu odpadów – dodatkowo oznaczając znakiem ostrzegającym przed zagrożeniem biologicznym określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 2221 § 3 Kodeks pracy oraz umieszczonym poniżej napisem „MATERIAŁ ZAKAŹNY DLA LUDZI”. 2
 • w stosunku do przepisów uprzednio obowiązujących, ze względu na ochronę danych osobowych, zrezygnowano w obecnym rozporządzeniu z podawania na worku lub pojemniku: adresu zamieszkania lub siedziby wytwórcy odpadów;
 • wprowadzony został wymóg wyposażenia pomieszczenia i przenośnego urządzenia chłodniczego do magazynowania odpadów medycznych w termometr do pomiaru temperatury wewnątrz;
 • pomieszczenie przeznaczone do wstępnego magazynowania odpadów medycznych winno posiadać zabezpieczenia techniczne przed rozprzestrzenianiem się magazynowanych odpadów medycznych, obejmujące również gromadzenie ewentualnych odcieków z tych odpadów;
 • rozszerzono i uszczegółowiono wymagania w zakresie utrzymania higieny w procedurze magazynowania odpadów (dezynfekcja: rąk, pomieszczeń; urządzeń);
 • dopuszczono mniej restrykcyjne wymagania w zakresie wstępnego magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne o kodach 18 01 01, 18 01 04, 18 01 07, 18 01 09 i 18 01 81 – ( z zachowaniem podziału) – umożliwiając ich  magazynowanie w oznakowanych stosownie do rodzaju odpadu, szczelnie zamkniętych pojemnikach lub kontenerach, w innym niż główne, miejscu magazynowania odpadów – rozporządzenie także w tym zakresie określa wymogi magazynowania;
 • dodano wymaganie posiadania, w obiektach w których udzielane są świadczenia zdrowotne lub są prowadzone badania i doświadczenia naukowe w zakresie medycyny, wentylacji miejsc przeznaczone do dezynfekcji, mycia i przechowywania środków transportu wewnętrznego odpadów medycznych i pojemników wielokrotnego użycia, służących do transportu wewnętrznego odpadów medycznych;
 • w stosunku do uprzednich przepisów, wymóg zapewnienia swobodnego wjazdu i wyjazdu środka transportu wewnętrznego odpadów medycznych do miejsc przeznaczonych do dezynfekcji, mycia i przechowywania środków transportu wewnętrznego odpadów medycznych i pojemników wielokrotnego użycia w w/w obiektach dotyczy sytuacji przypadku gdy taki transport jest wykorzystywany;
 • uszczegółowione zostały wymogi dotyczące określenia procedur postępowania z odpadami medycznymi (instrukcje dotyczące selektywnego zbierania odpadów medycznych w miejscu ich powstawania);
 • założono 18 miesięczny okres dostosowawczy pomieszczeń:
 • a) wstępnego magazynowania do nowych wymogów w zakresie wentylacji oraz zabezpieczeń i gromadzeniem odcieków przed nierozprzestrzenianiem się odpadów
 • b) miejsc przeznaczonych do dezynfekcji, mycia i przechowywania środków transportu wewnętrznego do wymogów ich wyposażenia w wentylację.

Pełna treść rozporządzenia pod adresem: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1975/1

1 Przyjęto klasyfikację czynników zaliczonych do kategorii A zgodnie z pkt 2.2.62.1.4.1 załącznika A do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1119) – patrz http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1119/1 (Materiały zakaźne, pierwszy plik PDF. str. 227 i dal.)

2 Wzór znaku ostrzegawczego określa Załącznik nr 3 Rozporządzenie MZ z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. 2005.81.716) http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2005/s/81/716

Dodaj komentarz