Apel Nr 2

Apel Nr 2
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 8 maja 2019 roku

do Naczelnej Izby Lekarskiej oraz Ministra Zdrowia

w sprawie zmiany przepisów ustawy o działalności leczniczej w zakresie procedury konkursowej na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Na podstawie art. 5 pkt 16, 14  w zw. z art. 25 pkt. 4 i 10 oraz art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018 poz. 618 – tekst jednolity) oraz 18 pkt 3 Regulaminu organizacji i trybu działania okręgowej rady lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 r. w związku z § 1 ust. 1 Uchwały Nr 03/ORL/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie uchwala się co następuje:

W aktualnym stanie prawnym udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne przez szereg publicznych podmiotów leczniczych (m.in. samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej) następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy udzielającym i przyjmującym zamówienie. Co do zasady zawarcie stosownej umowy może nastąpić jedynie po przeprowadzeniu konkursu w reżimie zamówień publicznych. Dodanie nowego ust. 4a w art. 26 ustawy o działalności leczniczej daje możliwość zwolnienia z procedury konkursowej w przypadku udzielenia zamówienia na niewielkie zakresy świadczeń zdrowotnych, których wartość nie przekracza 30 tyś euro. Przy dużych ponoszonych wydatkach szpitali na tego typu świadczenia zdrowotne, w szczególności rosnących gwałtownie wynagrodzeniach w sektorze medycznym, rozwiązanie to należy uznać jako niedostatecznie, nie powodujące zmniejszania skali przeprowadzonych postępowań konkursowych.

Kluczowym zamiarem ustawodawcy wprowadzającego tryb konkursowy było wprowadzenie konkurencyjności pomiędzy przyjmującymi zamówienie w zakresie kosztów usługi. Mając na uwadze skrajny niedobór kadr medycznych trudno mówić o realizacji tego celu. Zaznaczyć należy, iż w znakomitej większości organizowanych konkursów na udzielanie świadczeń zdrowotnych zgłasza się mniejsza liczba lekarzy, niż wynosi zapotrzebowanie określone przez udzielający zamówienie szpital w specyfikacji konkursowej.

W związku z powyższym, w ocenie ORL w Krakowie aktualna procedura konkursowa z uwagi na swoje rygory formalne (a to w szczególności: wymóg przygotowania obszernej dokumentacji przez kandydata na potrzeby konkursu, wielotygodniowy czas oczekiwania na jego rozstrzygnięcie) stanowi twór teoretyczny, utrudniający lekarzom oraz przedstawicielom pozostałych zawodów medycznych udzielanie świadczeń zdrowotnych w szpitalu oraz destabilizujący system ochrony zdrowia.

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie zwraca się do Naczelnej Izby Lekarskiej oraz Ministerstwa Zdrowia o podjęcie stosownych działań zmierzających do zracjonalizowania przepisów w tym zakresie.

Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. Mariusz Janikowski Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. dent. Robert Stępień