Apel ORL z dnia 24 lutego 2021

Apel

Okręgowej Rady Lekarskiej

do Pana Łukasza Kmity

Wojewody Małopolskiego

 z dnia 24 lutego 2021 r.

w sprawie naruszeń zakazu reklamy w działalności leczniczej

 

 

Szanowny Panie Wojewodo,

 

Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie z niepokojem dostrzega nasilenie niedozwolonego procesu reklamowania usług medycznych przez pomioty wykonujące działalność leczniczą. Zakaz reklamy w ochronie zdrowia unormowany jest wprost w szeregu przepisów; tj. ustawy o działalności leczniczej, kodeksu wykroczeń, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz Kodeksu Etyki Lekarskiej, i nie został ustanowiony bez przyczyny.

            Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie zwraca uwagę, że reklama jest niebezpieczna przede wszystkim dla pacjentów pozbawiając ich rzetelnej i obiektywnej informacji                         o świadczonej usłudze medycznej. W poszukiwaniu pomocy medycznej pacjent może kierować się perswazyjną siłą danego przekazu reklamowego, a nie rzeczywistą potrzebą leczniczą, co może prowadzić do zagrożenia jego zdrowia, a nawet  życia. Reklama często kształtuje mylne przeświadczenie w społeczeństwie, iż leczenie nie jest sztuką obarczoną ryzykiem niepowodzenia, a procesem, który zawsze musi się udać. Reklama usług medycznych stanowi również czyn nieuczciwej konkurencji wobec podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które zakazu tego nie naruszają. Ponadto Reklama działalności leczniczej poprzez naruszenie norm prawnych tolerowana przez organy rejestrowe kształtuje wadliwe przekonanie pośród młodych lekarzy, że można nie przestrzegać prawa.

Mając na uwadze powyższe, Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie zwraca się do Wojewody Małopolskiego z prośbą o podjęcie w tym przedmiocie stosownych działań oraz opracowania procedur zmierzających do skutecznego egzekwowania wszelkich naruszeń zakazu reklamy przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, jednocześnie deklarując pełną współpracę w tym zakresie.

 

 

 

Sekretarz

Okręgowej Rady Lekarskiej

w Krakowie

Lek. Mariusz Janikowski

Prezes

Okręgowej Rady Lekarskiej

w Krakowie

Lek. dent. Robert Stępień