Dla lekarzy

Dopłaty do kształcenia dzieci lekarzy

Uchwała Nr 67/ORL/VIII/2019 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 5 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dopłat do kształcenia dzieci lekarzy członków OIL w Krakowie w szkołach ponadpodstawowych i wyższych

 Na podstawie art. 25 pkt 4 w zw. z art. 5 pkt. 19 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 poz. 618), Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie uchwala, co następuje:

§1

Przyjmuje się Regulamin przyznawania dopłat do kształcenia dzieci lekarzy członków OIL w Krakowie w szkołach ponadpodstawowych i wyższych w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Regulamin przyznawania dopłat do kształcenia dzieci lekarzy członków OIL w Krakowie w szkołach ponadgimnazjalnych i wyższych stanowiący załącznik nr 2 do uchwały Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia 22.06.2016r nr 16/VII/ORL/2016.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 67/ORL/VIII/2019

Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

z dnia 5 czerwca 2019 r.

Regulamin przyznawania dopłat do kształcenia dzieci lekarzy członków OIL w Krakowie w szkołach ponadpodstawowych i wyższych.

§1

 1. Dopłata do kształcenia jest świadczeniem okresowym przyznawanym lekarzowi członkowi OIL w Krakowie lub jego pełnoletniemu zstępnemu albo przysposobionemu; będącym w trudnej sytuacji materialnej.
 2. Dopłata do kształcenia o której mowa w ust 1. może być przyznawana również sierotom i półsierotom po zmarłym lekarzu byłym członku OIL w Krakowie.
 3. Dopłaty do kształcenia których mowa w ust. 1 i 2 przysługują wyłącznie w związku z okolicznością podjęcia kształcenia przez zstępnych lub przysposobionych lekarza członka OIL w Krakowie w trybie dziennym w państwowych szkołach ponadpodstawowych lub uczelniach wyższych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i może być wypłacana nie dłużej niż do momentu ukończenia 26 roku życia przez uczącego się.
 4. Pierwszeństwo w przyznawaniu dopłat mają sieroty i półsieroty.
 5. Warunkiem uzyskania dopłaty jest złożenie podania. W podaniu powinna być opisana sytuacja materialna kandydata do otrzymania dopłaty wraz z motywacją merytoryczną oraz przedstawienie stanu finansów rodzinny (np. ilość osób pozostających na utrzymaniu rodziców we wspólnym gospodarstwie domowym, miesięczny dochód pracujących członków rodziny).
 6. Załącznikiem do podania o którym mowa w pkt. 5 winno być zaświadczenie z Urzędu Skarbowego dokumentujące wysokości dochodów wnioskującego lekarza członka OIL za ostatni rok podatkowy.
 7. W przypadku gdy wnioskującym jest zstępny lub przysposobiony lekarza członka OIL załącznikiem do podania o którym mowa w pkt 5. winno być także Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów za ostatni rok podatkowy wnioskującego.
 8. Wnioskujący o przyznanie dopłaty ponownie (na kolejny rok nauki zstępnego/ przysposobionego) zobowiązani są do załączenia kserokopii świadectwa szkolnego (za ostatni rok nauki) lub indeksu, potwierdzającego pozytywne rezultaty nauki. Studenci zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia o ewentualnym pobieraniu stypendiów z innych źródeł.
 9. Zaleca się aby zgodność danych zawartych w podaniu była potwierdzona przez przynajmniej dwóch delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy.
 10. Warunkiem rozpatrzenia wniosku przez Komisję jest uzyskanie informacji z Działu Składek o braku zaległości w opłatach na rzecz Samorządu Lekarskiego.

 §2

 1. Dopłata wypłacana jest z funduszu Komisji będącego składową Uchwały Budżetowej OIL.
 2. Dopłata przyznawana jest na okres:

– 10 miesięcy dla uczniów szkół ponadpodstawowych – od 1 września do 30 czerwca,

– 9 miesięcy dla studentów – 1 października do 30 czerwca.

 1. Wysokość dopłat i ich liczba jest corocznie ustalana decyzją ORL na wniosek Komisji Bytowej przed 30 czerwca każdego roku kalendarzowego.
 2. Dopłaty przyznawane w oparciu o niniejszy regulamin są bezzwrotne.
 3. Podania zostaną rozpatrzone na wrześniowym posiedzeniu Komisji Bytowej.

Uchwała Nr 68/ORL/VIII/2019 Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia 5 czerwca 2019 r. w  sprawie rozdziału dopłat na kształcenie dzieci lekarzy członków OIL w Krakowie

Na podstawie art. 5 pkt. 19 i 23 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. 168 – tekst jednolity) oraz § 6 ust. 3 Załącznika do Uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie (tekst jednolity – Załącznik do Obwieszczenia Nr 1/VII/2016 Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie), w zw. z § 2 ust. 3 Regulaminu przyznawania dopłat do kształcenia dzieci lekarzy członków OIL w Krakowie w szkołach ponadgimnazjalnych i wyższych, zatwierdzonego Uchwałą Nr 16/ORL/VII/2016 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 22 czerwca 2016 roku, uchwala się co następuje:

§1

Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie ustala na rok szkolny 2019/2020 następujące rodzaje pomocy:

 1. 25 dopłat na kształcenie dla studentów w kwocie 700 złotych miesięcznie, w tym:

    – dopłaty dla studentów uczelni medycznych

    – dopłaty dla studentów pozostałych uczelni wyższych

 1. 10 dopłat na kształcenie dla uczniów szkół ponadpodstawowych w kwocie 500 złotych miesięcznie.

 §2

Dopuszcza się możliwość dokonania zmian przez Komisję Socjalno-Bytową ORL rozdziału liczby dopłat na kształcenie dla studentów i uczniów szkół średnich w ramach przyznanych na ten cel środków.

 §3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki które należy dołączyć do wniosku:

Oświadczenie PIT 11 – Kliknij

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych – Kliknij