biuro@oilkrakow.org.pl

tel. (12) 619 17 20

Program Hipokrates 2

Program Ubezpieczeniowy HIPOKRATES 2

dla Członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

Szanowni Państwo,

wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom PZU Życie SA przygotowało specjalnie dla Państwa nowy Program Ubezpieczeniowy HIPOKRATES 2. Program ten zapewnia Państwu oraz Państwa rodzinie ochronę w momencie wystąpienia nieoczekiwanych zdarzeń losowych oraz w okresie, kiedy Państwa zdolność do Pracy jest ograniczona.

Biorąc pod uwagę specyfikę Państwa zawodu, gwarantujemy Państwu wypłatę pieniędzy w przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku oraz czasowej niezdolności do pracy.

Program Ubezpieczeniowy HIPOKRATES 2 oparty jest na Ogólnych Warunkach grupowego ubezpieczenia pracowniczego typ P Plus. Gwarantuje wypłatę świadczenia w przypadku:

 • zgonu osoby ubezpieczonej
 • nieszczęśliwego wypadku powodującego trwały uszczerbek na zdrowiu osoby ubezpieczonej
 • zdiagnozowania ciężkiej choroby ubezpieczonego – katalog 36 jednostek chorobowych
 • pobytu w szpitalu (trwającego minimum 4 dni)
 • czasowej niezdolności do pracy (trwającej nieprzerwanie minimum 35 dni)
 • wysokość świadczeń została ustalona w wysokości zapewniającej najbardziej optymalną ochronę ubezpieczeniową. Wysokość wypłacanych świadczeń opisuje tabela nr 1

Przykład: Lekarz ubezpieczony w wariancie II ulega wypadkowi – uszczerbek na zdrowiu 10%, pobyt w szpitalu 30 dni, czasowa niezdolność do pracy 6 miesięcy.

Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu – 7 500,00 zł Świadczenie za pobyt w szpitalu – 5 800,00 zł Świadczenie z tytułu niezdolności do pracy – 29 000,00 zł Razem: 42 300,00 zł

 • w stosunku do osób, które dopełnia formalności (dostarcza podpisana deklaracje oraz opłaca składkę) i przystąpią do ubezpieczenia od dnia 1 czerwca 2011 lub od 1 lipca 2011, beda zastosowane preferencyjne warunki nadawania początku odpowiedzialności
 • ubezpieczenie zaczyna działać od 1 czerwca i adekwatnie 1 lipca. Jedynie odpowiedzialność z tytułu czasowej niezdolności przez pierwsze 3 miesiące ograniczona jest do zdarzenia spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem – karencja.

W stosunku do osób, które zdecydują się przystąpić do ubezpieczenia w późniejszym terminie, czyli od 1 sierpnia 2011 i później, zastosowana będzie karencja w odniesieniu do wszystkich świadczeń:

 • zgon ubezpieczonego – 6 miesięcy karencji
 • leczenie szpitalne – 1 miesiąc karencji
 • ciężkie choroby – 3 miesiące karencji
 • czasowa niezdolność do pracy – 6 miesięcy karencji

Odpowiedzialność PZU Życie SA w stosunku do ubezpieczonego kończy się w rocznicę polisy przypadającą w roku kalendarzowym, w którym ubezpieczony kończy 70 rok życia.

 • czytelnie wypełnić deklarację przystąpienia do ubezpieczenia: dane dotyczące ubezpieczonego – punkt I; wysokość składki – punkt II; dane uposażonego – punkt IV; oraz czytelnie podpisać deklarację – punkt V
 • opłacić pierwszą składkę na rachunek bankowy numer: 87 1240 4650 1111 0000 5150 5211 Odbiorca: Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie, 31-123 Kraków, ul. Krupnicza 11A.
 • podpisaną deklarację oraz potwierdzenie przekazania pierwszej składki należy przesłać na adres:

Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie, 31-123 Kraków, ul. Krupnicza 11A.

Przykład: Osoby, które chcą być ubezpieczone od 1 czerwca, musza wpłacić składkę oraz dostarczyć deklarację przystąpienia do 28 maja. Opłacenie składki lub dostarczenie deklaracji w późniejszym terminie spowoduje przesunięcie początku odpowiedzialności na koleiny miesiąc.

Zakres Ubezpieczenia

RODZAJ ŚWIADCZENIA WARIANT I KWOTA ŚWIADCZENIA WARIANT II KWOTA ŚWIADCZENIA
Z tytułu śmierci ubezpieczonego    
Śmierć ubezpieczonego spowodowana:    
Nieszczęśliwym wypadkiem 100 000,00 zł 200 000,00 zł
Przyczyną naturalną 50 000,00 zł 100 000,00 zł
Świadczenia zdrowotne    
Uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem    
100% trwałego uszczerbku 40 000,00 zł 75 000,00 zł
1% trwałego uszczerbku 400,00 zł 750,00 zł
Wystąpienie ciężkiej choroby ubezpieczonego:    
Anemia plastyczna, bakteryjne zapalenie mózgu lub opon mózgowo-rdze­niowych, bakteryjne zapalenie wsierdzia, bąblowiec mózgu, borelioza, chi­rurgiczne leczenie choroby naczyń wieńcowych – by-pass, choroba aorty brzusznej, choroba aorty piersiowej, choroba Creutzfelda-Jakoba, choroba Huntingtona, choroba neuronu ruchowego, choroba Parkinsona, gruźlica, masywny zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie, niewydolność nerek, nowotwór złośliwy, odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu, oparzenia, oponiak, przewlekłe zapalenie wątroby typu B lub C, ropień mózgu, sepsa, stwardnienie rozsiane, tężec, transplantacja organów, udar, utrata kończy­ny wskutek choroby, utrata słuchu, utrata wzroku, zastawkowa wada serca, wścieklizna, zakażenie wirusem HIV – 2 jednostki chorobowe, zakażona martwica trzustki, zawał serca, zgorzel gazowa. 10 000,00 zł 10 000,00 zł
Czasowa niezdolność do wykonywania pracy zarobkowej – świadczenie za każdy dzień (wypłacane od 36 dnia niezdolności) 200,00 zł 200,00 zł
Leczenie szpitalne ubezpieczonego (za 1 dzień pobytu w szpitalu, pobyt min. 4-dniowy) – spowodowane:    
Wypadkiem komunikacyjnym 262,50 zł 350,00 zł
Wypadkiem przy pracy 262,50 zł 350,00 zł
Zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym 112,50 zł 150,00 zł
Nieszczęśliwym wypadkiem 225,00 zł 300,00 zł
Chorobą 75,00 zł 100,00 zł
OIT – jednorazowe świadczenie 750,00 zł 1 000,00 zł
Składka za dany wariant 99,00 zł 118,00 zł

Dodatkowe informacje

Ogólne Warunki ubezpieczenia znajdują się na stronie www.oilkrakow.pl

Infolinia 801 102 102

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:

 • w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z Panią Joanną Dejewską tel. 12 619 17 16
 • w Oddziale PZU Życie SA:

Monika Tomczyk – tel. 12 308 28 62; 662 167 334 Katarzyna Kowal – tel. 12 308 28 63; 666 880 192

DOKUMENTY DO POBRANIA – poniżej: