biuro@oilkrakow.org.pl

tel. (12) 619 17 20

Stanowisko Prez NRL w spr. senackiego projektu

Stanowisko Prezydium NRL w sprawie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw