twittr_btn_oilkrk

biuro@oilkrakow.org.pl

tel. (12) 619 17 20

Prawo

Okręgowy sąd lekarski w krakowie

Przewodniczący Okręgowego Sadu Lekarskiego w Krakowie: prof. dr hab. med. Waldemar Hładki

Adres: ul. Krupnicza 11 A, Kraków 31-123

Kontakt: emilia@oilkrakow.org.pl 

(12) 6191708, (12) 6191728

 Kancelaria OSL czynna: poniedziałek i środa 9.00-16.00, wtorek i czwartek 9.00-15.00 piątek 9.00-13.00.

Wgląd do akt wyłącznie po wcześniejszym umówieniu!

Zadania OSL

Okręgowy Sąd Lekarski w Krakowie zgodnie z art. 21 pkt 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich ( Dz. U. 2009, nr 219, poz 1708) jest  organem Okręgowej Izby Lekarskiej.

Okręgowym Sądem Lekarskim kieruje Przewodniczący OSL: prof. dr hab. med. Waldemar Hładki

Okręgowy Sąd Lekarski:

 1. rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej lekarzy; tj. zgodnie z  art. 53 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich: członkowie izb lekarskich podlegają odpowiedzialności zawodowej za naruszenie zasad etyki lekarskiej oraz przepisów związanych z wykonywaniem zawodu lekarza, zwane dalej “przewinieniem zawodowym”.
 2. rozpatruje zażalenia na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego wydane przez Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
 3. rozpatruje zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego wydane przez Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej,
 4. rozpatruje protesty przeciwko ważności wyborów delegatów na okręgowy zjazd lekarzy oraz protesty przeciwko ważności głosowania wniosków o odwołanie;
 5. składa okręgowemu zjazdowi lekarzy roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności.

Członkowie sądów lekarskich w zakresie orzekania podlegają przepisom powszechnie obowiązującego prawa.

Funkcję oskarżyciela przed Okręgowym Sądem Lekarskim sprawuje Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy, co oznacza, iż informacje wskazujące na możliwość popełnienia przewinienia zawodowego winne być kierowane bezpośrednio do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, a nie do Okręgowego Sądu Lekarskiego, który w trakcie czynności sprawdzających bada czy istnieją podstawy wszczęcia postępowania wyjaśniającego w przedmiotowej sprawie.

Ustalenie  właściwości organu prowadzącego postępowanie stanowi kryterium, które decyduje o kompetencji do prowadzenia sprawy.

W pierwszym etapie Okręgowy Sąd Lekarski  bada czy dana sprawa podlega rozpoznaniu przez sądy lekarskie, tutaj kryterium stanowi zawód wykonywany przez osobę podejrzaną o popełnienie przewinienia zawodowego.

W drugim etapie Sąd bada czy dana sprawa   podlega kognicji ogólnej (art. 78 ust. 2 cytowanej ustawy) czy szczególnej (art. 78 ust. 3  cytowanej ustawy).

Przy Okręgowym Sądzie Lekarskim działa Kancelaria OSL; do czynności Kancelarii Sądu należy:

 1. prowadzenie rejestru spraw wpływających do sądu
 2. przyjmowanie interesantów w godzinach ustalonych przez Przewodniczącego Sądu, w tym:
  a)    udostępnianie za zgodą przewodniczącego sądu do wglądu akt sprawy obwinionym lekarzom, ich obrońcom, pokrzywdzonym,
  b)    załatwianie spraw wynikających z kontaktu z w/w;

Wgląd do akt po uprzednim umówieniu: tel. 12 619 17 08 lub emilia@oilkrakow.org.pl

 

W związku z ogłoszeniem przez Ministra Zdrowia stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie § 4 ust. 1 i 2 . Regulaminu wewnętrznego urzędowania sądów lekarskich stanowiącego załącznik do uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 14 maja 2016 r w zw. z § 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322 i 374) 


  • §1

Wstrzymane zostają do odwołania wysyłki wszystkich pism sądowych, z którymi związane są środki odwoławcze i inne terminy procesowe z wyłączeniem pism w sprawach pilnych, nie dotyczy to spraw, w których wskazane pisma już zostały wysłane.

                §2

Wstrzymuje się do odwołania procedurę przekazywania akt sprawy ze środkami odwoławczymi Naczelnemu Sądowi Lekarskiemu, poza sprawami pilnymi.

               §3

Odwołanie wszelkich zaplanowanych posiedzeń OSL w Krakowie. Nowe terminy posiedzeń zostaną wyznaczone niezwłocznie po ogłoszeniu zakończenia stanu epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej