Prawo

Okręgowy sąd lekarski w krakowie

Przewodniczący Okręgowego Sadu Lekarskiego w Krakowie: lek. Bożena Kozanecka

Adres: ul. Krupnicza 11 A, Kraków 31-123

Kontakt: emilia@oilkrakow.org.pl 

(12) 6191708, (12) 6191728, 502 382 095

 Kancelaria OSL czynna: poniedziałek – czwartek 9.00-15.00, piątek 9.00-13.00.

Wgląd do akt wyłącznie po wcześniejszym umówieniu!

Zadania OSL

Okręgowy Sąd Lekarski w Krakowie zgodnie z art. 21 pkt 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich ( Dz. U. 2009, nr 219, poz 1708) jest  organem Okręgowej Izby Lekarskiej.

Okręgowym Sądem Lekarskim kieruje Przewodniczący OSL: lek. Bożena Kozanecka

Okręgowy Sąd Lekarski:

 1. rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej lekarzy; tj. zgodnie z  art. 53 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich: członkowie izb lekarskich podlegają odpowiedzialności zawodowej za naruszenie zasad etyki lekarskiej oraz przepisów związanych z wykonywaniem zawodu lekarza, zwane dalej “przewinieniem zawodowym”.
 2. rozpatruje zażalenia na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego wydane przez Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
 3. rozpatruje zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego wydane przez Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej,
 4. rozpatruje protesty przeciwko ważności wyborów delegatów na okręgowy zjazd lekarzy oraz protesty przeciwko ważności głosowania wniosków o odwołanie;
 5. składa okręgowemu zjazdowi lekarzy roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności.

Członkowie sądów lekarskich w zakresie orzekania podlegają przepisom powszechnie obowiązującego prawa.

Funkcję oskarżyciela przed Okręgowym Sądem Lekarskim sprawuje Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy, co oznacza, iż informacje wskazujące na możliwość popełnienia przewinienia zawodowego winne być kierowane bezpośrednio do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, a nie do Okręgowego Sądu Lekarskiego, który w trakcie czynności sprawdzających bada czy istnieją podstawy wszczęcia postępowania wyjaśniającego w przedmiotowej sprawie.

Ustalenie  właściwości organu prowadzącego postępowanie stanowi kryterium, które decyduje o kompetencji do prowadzenia sprawy.

W pierwszym etapie Okręgowy Sąd Lekarski  bada czy dana sprawa podlega rozpoznaniu przez sądy lekarskie, tutaj kryterium stanowi zawód wykonywany przez osobę podejrzaną o popełnienie przewinienia zawodowego.

W drugim etapie Sąd bada czy dana sprawa   podlega kognicji ogólnej (art. 78 ust. 2 cytowanej ustawy) czy szczególnej (art. 78 ust. 3  cytowanej ustawy).

Przy Okręgowym Sądzie Lekarskim działa Kancelaria OSL; do czynności Kancelarii Sądu należy:

 1. prowadzenie rejestru spraw wpływających do sądu
 2. przyjmowanie interesantów w godzinach ustalonych przez Przewodniczącego Sądu, w tym:
  a)    udostępnianie za zgodą przewodniczącego sądu do wglądu akt sprawy obwinionym lekarzom, ich obrońcom, pokrzywdzonym,
  b)    załatwianie spraw wynikających z kontaktu z w/w;

Wgląd do akt po uprzednim umówieniu: tel. 12 619 17 08 lub emilia@oilkrakow.org.pl