biuro@oilkrakow.org.pl

tel. (12) 619 17 20

Prawo

Rzecznik praw lekarza

Nie czekając na dalsze akty agresji słownej i fizycznej wobec lekarzy (nie objętych ochroną przysługującą funkcjonariuszom publicznym); na stosowane przez organa policji i prokuratury nieuzasadnione środki przymusu w wypadkach podejrzeń o wykroczenia; na praktykowane przez tabloidy i inne pisma brutalne ataki (patrz niedawna okładka tyg. „Wprost”: „A ty? Dałeś już w mordę lekarzowi?”) – Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie powołała urząd Rzecznika Praw Lekarza (na prawach komisji ORL), z filiami w swoich delegaturach.

Obowiązki Rzecznika podjęła dr Katarzyna Turek-Fornelska.

XXV Okręgowy Zjazd Lekarzy w marcu 2009 r. zaaprobował ideę oraz wsparł ją stosownym budżetem. Poniżej drukujemy Regulamin Pracy Rzecznika i zasady normujące procedury postępowania.

 

Telefon Rzecznika Praw Lekarza
0 501 430 918 

 

Regulamin działania Rzecznika Praw Lekarza Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

 § 1

Rzecznik Praw Lekarza zajmuje się udzielaniem pomocy prawnej lekarzom, członkom Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie w sprawach związanych z wykonywaniem zawodu, a dotyczących naruszenia ich dóbr osobistych, w szczególności: naruszenia ich dobrego imienia lub nietykalności cielesnej oraz użycia obiektywnie nieadekwatnych środków przymusu w toku postępowania karnego lub innego, z wyłączeniem spraw prowadzonych przed organami Izby Lekarskiej.

W sytuacjach szczególnych, Rzecznik Praw Lekarza, może zdecydować o przyznaniu pomocy prawnej lekarzowi w sprawach innych niż związane z wykonywaniem zawodu lekarza. O takiej decyzji i jej uzasadnieniu Rzecznik Praw Lekarza informuje Okręgową Radę Lekarską lub Prezydium w najbliższym możliwym terminie posiedzenia.

 § 2

Do uzyskania pomocy, o której mowa w §1, uprawnione są wyłącznie osoby opłacające regularnie składki członkowskie.

 § 3

Pomoc o której mowa w §1 może być realizowana w szczególności przez:

  • udzielanie porad prawnych,
  • organizację lub pokrycie kosztów zastępstwa procesowego,
  • udzielanie poręczeń,
  • organizację kaucji,
  • pomoc w uzyskiwaniu, w trakcie procesu, opinii i ekspertyz biegłych,

 § 4

Na stronie internetowej Izby oraz w „Galicyjskiej Gazecie Lekarskiej” zamieszcza się numery telefonów komórkowych umożliwiających lekarzom całodobowy kontakt z Rzecznikiem Praw Lekarza lub jego zastępcą w sprawach wymagających podjęcia przez nich bezzwłocznych działań.

 § 5

W zakresie realizacji swoich obowiązków Rzecznik Praw Lekarza podejmuje współpracę z wybranymi kancelariami prawnymi.

 § 6

W ramach działań, o których mowa w §1, może zostać udzielone dofinansowanie w kwocie nic przekraczającej 1500 zł.

Rzecznik Praw Lekarza może zwiększyć kwotę, o której mowa w ust. 1, do wysokości 3000 zł.

W przypadku konieczności udzielenia wsparcia finansowego powyżej kwoty określonej ust. 2 konieczne jest uzyskanie zgody Przewodniczącego ORL w Krakowie.

 § 7

(uchylono)

 § 8

Rzecznik Praw Lekarza składa bieżące sprawozdania z prowadzonej działalności przed Prezydium ORL, Okręgową Rada Lekarską oraz Okręgowym Zjazdem Lekarzy.

 § 9

Obsługę administracyjną Rzecznika Praw Lekarza zapewnia Biuro OIL w Krakowie.