Prawo

Rzecznik praw lekarza

Nie czekając na dalsze akty agresji słownej i fizycznej wobec lekarzy (nie objętych ochroną przysługującą funkcjonariuszom publicznym); na stosowane przez organa policji i prokuratury nieuzasadnione środki przymusu w wypadkach podejrzeń o wykroczenia; na praktykowane przez tabloidy i inne pisma brutalne ataki (patrz niedawna okładka tyg. „Wprost”: „A ty? Dałeś już w mordę lekarzowi?”) – Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie powołała urząd Rzecznika Praw Lekarza (na prawach komisji ORL), z filiami w swoich delegaturach.

Obowiązki Rzecznika podjął dr Łukasz Litwa

XXV Okręgowy Zjazd Lekarzy w marcu 2009 r. zaaprobował ideę oraz wsparł ją stosownym budżetem. Poniżej drukujemy Regulamin Pracy Rzecznika i zasady normujące procedury postępowania.

Telefon Rzecznika Praw Lekarza

rzecznik57@hipokrates.org tel:  501 430 918 

pon, śr, czw, 10:00-14:00 

Regulamin działania
Rzecznika Praw Lekarza
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.

 • 1

Rzecznik Praw Lekarza zajmuje się udzielaniem pomocy prawnej lekarzom, członkom Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie w sprawach związanych z wykonywaniem zawodu, a dotyczących naruszenia ich dóbr osobistych, w szczególności:

 • naruszenia ich dobrego imienia,
 • nietykalności cielesnej,
 • użycia w stosunku do nich obiektywnie nieadekwatnych środków przymusu w toku postępowania karnego lub innego,
 • rażącego naruszenia przepisów prawa w zakresie nawiązywania stosunku pracy lub kontraktowego w ramach prowadzonej praktyki lekarskiej.
 • 2

Rzecznik Praw lekarza nie udziela pomocy w sprawach toczących się przed organami samorządu zawodowego lekarzy.

 • 3
 1. Wniosek o udzielenie pomocy prawnej winien mieć formę pisemną (przesłany na adres Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dopiskiem „Rzecznik Praw Lekarza”) lub elektroniczną (przesłany na adres poczty elektronicznej: rzecznik57@hipokrates.org).
 2. W sprawach niecierpiących zwłoki istnieje możliwość kontaktu telefonicznego w dni powszednie poniedziałki, środy, czwartki w godzinach 10:00-14:00. Numery telefonu umożliwiające kontakt lekarzom z Rzecznikiem Praw Lekarza zamieszcza się na stronie internetowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie oraz w „Galicyjskiej Gazecie Lekarskiej”.
 3. Rzecznik Praw Lekarza podejmuje się pomocy na prośbę lekarza członka Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie, po wcześniejszej weryfikacji przyczyn zgłoszenia przesłanego w sposób, o którym mowa w ust. 1.
 4. Do uzyskania pomocy, o której mowa w §1, uprawnione są wyłącznie osoby opłacające regularnie składki członkowskie.
 • 4

Pomoc, o której mowa w §1 może być realizowana w szczególności przez:

 1. udzielanie porad prawnych,
 2. organizację lub pokrycie kosztów zastępstwa procesowego,
 3. udzielanie poręczeń,
 4. organizację kaucji,
 5. pomoc w uzyskiwaniu, w trakcie procesu, opinii i ekspertyz biegłych,
 6. inne czynności zmierzające do ochrony dóbr osobistych lekarza.
 • 5

W zakresie realizacji swoich obowiązków Rzecznik Praw Lekarza podejmuje współpracę z wybranymi kancelariami prawnymi.

 • 6
 1. W ramach działań, o których mowa w §1, może zostać udzielone dofinansowanie w kwocie nie przekraczającej 3000 zł.
 2. W przypadku konieczności udzielenia wsparcia finansowego powyżej kwoty określonej ust. 1 konieczne jest uzyskanie zgody Prezydium Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.
 3. Członek OIL w Krakowie, któremu udzielona została pomoc finansowa zobowiązany jest do jej zwrotu na rzecz OIL w Krakowie, jeżeli w trakcie postępowania w danej sprawie:
 • przedstawił nieprawdziwe oświadczenia lub zataił ważne dla sprawy okoliczności lub fakty,
 • w wyniku zakończonego postępowania otrzymał zwrot poniesionych kosztów.
 • 7

Rzecznik Praw Lekarza składa bieżące sprawozdania z prowadzonej działalności przed Prezydium ORL, Okręgową Rada Lekarską oraz Okręgowym Zjazdem Lekarzy.

 • 8

Obsługę administracyjną Rzecznika Praw Lekarza zapewnia Biuro OIL w Krakowie.

Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie