biuro@oilkrakow.org.pl

tel. (12) 619 17 20

Dla lekarzy

Uzyskanie Prawa Wykonywania Zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego – lekarze z obywatelstwem polskim i pozostałych państw UE

Zasady uzyskania prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego dla lekarzy z obywatelstwem polskim lub innego państwa UE

Etap 1 – uzyskanie prawa wykonywania zawodu

Opis procedury

Na wniosek osoby posiadającej tytuł zawodowy lekarza/lekarza dentysty okręgowa rada lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego.

Wymagane dokumenty

1.”Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu, wpisanie na listę członków i wpis do rejestru„, zawierający oświadczenie o posiadaniu przez wnioskodawcę pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w okręgowym rejestrze lekarzy,

2. odpis dyplomu lekarza/lekarza dentysty wraz z kserokopią suplementu – w przypadku jeśli lekarz nie posiada jeszcze dyplomu tymczasowo przyjmowane są zaświadczenia o ukończeniu studiów wydane przez dziekanat uczelni lub dyplom uznany za równoważny w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów,  

3.Kopia dowodu osobistego lub paszportu oraz oryginał do wglądu

4.dowód zmiany nazwiska (tylko gdy dokumenty wystawione są na inne nazwiska)

 5.Orzeczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza upoważnionego na podstawie odrębnych przepisów do przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy(druk do pobrania)

6.dwie aktualne fotografie odzwierciedlające wizerunek twarzy lekarza zgodne z zasadami
określonymi w art. 29 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2020 r. poz. 332 z późn. zm.), oraz dodatkowo plik jpg. tej fotografii – rozdzielczość zdjęcia: min. 420 x 525, rozmiar pliku nie większy niż 200 KB.

7.W przypadku ukończenia studiów w innym języku niż język polski – świadectwo złożenia egzaminu z języka polskiego przeprowadzanego przez Naczelna Izbę Lekarską w Warszawie. Z powyższego obowiązku zwolnione są osoby, które przedstawią świadectwo dojrzałości złożone w języku polskim bądź złożyły w języku polskim z wynikiem pozytywnym LEK/LDEK ( wymagane osobne zaświadczenie wydane przez Centrum Egzaminów Medycznych potwierdzające zdanie egzaminu w języku polskim ).

8.klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych –podpisane oświadczenie

 UWAGA:

Z uwagi na obecną sytuację rekomenduje się składanie dokumentów drogą pocztową. W przypadku składania dokumentów osobiście (po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym umówieniu   tel. 12 6191716   e-mail: rejestr57@hipokrates.org winny być skompletowane w kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem wraz z numerem telefonu oraz adresem mailowym. Niekompletne dokumenty nie będą rozpatrywane.

Odbiór prawa wykonywania zawodu wyłącznie osobiście.

Dodatkowo lekarz, który uzyskał prawo wykonywania zawodu na terenie innego państwa:

1.dokument uprawniający do wykonywania zawodu w kraju, w którym ten lekarz ostatnio wykonywał zawód wraz z tłumaczeniem na jęz. polski przez tłumacza przysięgłego,

2.dokument informujący o karalności lub niekaralności zawodowej oraz potwierdzający brak postępowania wyjaśniającego w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej w kraju, w którym lekarz ostatnio wykonywał zawód (tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego),

3.oświadczenie o niekaralności w kraju, w którym lekarz ostatnio wykonywał zawód,

4.dokument potwierdzający ciągłość w wykonywaniu zawodu poza Rzeczpospolitą Polską, zawierający opinię zawodową np. świadectwo pracy (tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego)

 Formularze do pobrania:

  1. Wniosek W-1.pdf  
  2. Orzeczenie o stanie zdrowia.doc  
  3. Oświadczenie o niekaralności (dla osoby która uzyskała PWZ w innym państwie).doc  
  4. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych  

Opłaty

Bezpłatne

Jednostka odpowiedzialna

Komisja organizacyjna tel. 12 619 17 16

Miejsce załatwienia sprawy

Okręgowa Izba Lekarska

Termin odpowiedzi

Miesiąc, a w sytuacji skomplikowanej, nie dłużej niż dwa miesiące od daty złożenia kompletu dokumentów.

Tryb odwoławczy

Od uchwały można się odwołać w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Okręgowej Rady do Naczelnej Rady Lekarskiej. Od uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej przysługuje skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Uwagi

Postępowanie dotyczy:

absolwenta wyższej uczelni medycznej, który uzyskał tytuł zawodowy lekarza/lekarza dentysty na podstawie :

1.dyplomu lekarza, lekarza dentysty wydanego przez polską wyższą uczelnię medyczną,

2.dyplomu wydanego w innym państwie, uznanego za równoważny z dyplomem lekarza, lekarza dentysty wydanym przez polską wyższą uczelnię medyczną i dotychczas nie wykonywał zawodu,

lekarza/lekarza dentysty, który uzyskał prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty przyznanego w innym państwie i wykonywał zawód za granicą, a dotychczas nie posiadał prawa wykonywania zawodu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW

w celu uzyskania prawa wykonywania zawodu na staż podyplomowy rozpoczynający się:  

– 1 października dokumenty przyjmowane są do 31 sierpnia;  

– 1 marca dokumenty przyjmowane są do 31 stycznia

E T A P  2.

skierowanie na odbycie stażu (kliknij…)