Uchwała Nr 10/ORL/VIII/2018

Uchwała Nr 10/ORL/VIII/2018
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 11 kwietnia 2018 roku

w sprawie powołania Komisji oraz Zespołów Problemowych ORL i ich Przewodniczących

Na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. 168 – t.j.) w zw. z § 20 ust 1-2, 5 pkt. 2,6 i 8 uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie (Obwieszczenie Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie) uchwala się co następuje:

§ 1

Okręgowa Rada Lekarska powołuje następujące Komisje Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie i ich Przewodniczących:

 1. Komisja Etyki Lekarskiej – Przewodniczący: kol. Stefan Bednarz
 2. Komisja Finansowo-Budżetowa – Przewodniczący: kol. Antoni Marcinek
 3. Komisja Kształcenia Medycznego – Przewodniczący: kol. Lech Kucharski
 4. Komisja ds. Lekarzy Seniorów – Przewodniczący: kol. Kazimierz Kłodziński
 5. Komisja ds. Młodych Lekarzy – Przewodniczący: kol. Damian Kowalski
 6. Komisja Organizacyjna – Przewodniczący: kol. Mariusz Janikowski
 7. Komisja ds. Praktyk Lekarskich – Przewodniczący: kol. Patryk Hartwich
 8. Komisja Socjalno-Bytowa – Przewodnicząca: kol. Barbara Wiejowska
 9. Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji – Przewodniczący: kol. Jacek Tętnowski
 10. Komisja Stomatologiczna – Przewodniczący: kol. Grzegorz Wawrzeń
 11. Komisja ds. Współpracy Zagranicznej i Obcokrajowców – Przewodniczący: kol. Jerzy Friediger

§ 2

Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie ustala następujące Zespoły ORL i ich Przewodniczących:

 1. Zespół ds. POZ – Przewodniczący: kol. Jerzy Radziszowski
 2. Zespół ds. AOS – Przewodniczący: kol. Radosław Czosnowski
 3. Zespół ds. Szpitalnictwa – Przewodniczący: kol. Lech Kucharski
 4. Zespól ds. Długoterminowej Opieki i Opieki Hospicyjnej – Przewodnicząca: kol. Jolanta Orłowska-Heitzman
 5. Zespół ds. Kultury – Przewodniczący: kol. Ryszard Żaba

§ 3

Traci moc uchwała Nr 4/ORL/VII/2013 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 4 grudnia 20013 roku w sprawie powołania Komisji oraz Zespołów Problemowych ORL z późn. zmn.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie
Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie
lek. Mariusz Janikowski lek. dent. Robert Stępień