Uchwała Nr 10/Prez./VIII/2018

Uchwała Nr 10/Prez./VIII/2018
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 25 kwietnia 2018 roku

w sprawie upoważnienia do zawarcia Aneksu nr 2 do umowy
z Generalnym Wykonawcą prac remontowych
w budynku przy ul. Krupniczej 11a w Krakowie

Na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 i 10 oraz art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018 poz. 618 – tekst jednolity) oraz § 16 ust. 3 Regulaminu organizacji i trybu działania okręgowej rady lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 r. w związku z § 1 ust. 1 i 3 Uchwały Nr 03/ORL/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie uchwala się co następuje:

§ 1.

W związku z prowadzoną przebudową, nadbudową i kapitalnym remontem budynku przy ul. Krupniczej11a w Krakowie Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie:

  1. akceptuje zmianę zakresów i kosztorysów wykonania prac remontowych prowadzonych w budynku przy ul. Krupniczej 11a w Krakowie;
  2. upoważnia Prezesa oraz Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie do zawarcia Aneksu nr 2 do umowy o roboty budowlane zawartej w dniu 12 lipca 2017 roku z REAL-INWEST Sp. z o.o. na wykonanie prac o których mowa w pkt 1 do kwoty 237 697,67 zł netto.

§ 2.

Szczegółowe wykazy zmian, o których mowa w § 1 pkt 1, stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie
Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie
lek. Mariusz Janikowski lek. dent. Robert Stępień