Uchwała Nr 107/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 107/Prez./VIII/2019

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie dofinansowania udziału w Światowym Kongresie Lekarzy Piszących

Na podstawie art. 5 pkt. 13 i 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 i 10 oraz art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 r., poz. 168 – tekst jednolity – z późn.zmn.) oraz § 16 ust. 3 Regulaminu organizacji i trybu działania okręgowej rady lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 r. (Obwieszczenie Nr 1/VII/2016 Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie) w związku z § 1 ust. 1 i 3 Uchwały Nr 03/ORL/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie, uchwala się co następuje:

§ 1

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie postanawia dofinansować w kwocie 2 000 PLN (słownie: dwa tysiące złotych) brutto udział lek. Ryszarda Żaby, Przewodniczącego Zespołu ds. Kultury ORL w Krakowie, w Światowym Kongresie Lekarzy Piszących – UMEM. Kongres odbędzie się w dniach 10-14 września 2019 roku w Vila Real (Portugalia).

§ 2

Koszty dofinansowania, o których mowa w §1 pokryte zostaną ze środków Zespołu ds. Kultury ORL w Krakowie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. Mariusz Janikowski Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. dent. Robert Stępień