Uchwała Nr 111/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 111/Prez./VIII/2019

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

z dnia 11 września 2019 roku

w sprawie zmiany składu Komisji ds. inwentaryzacji

środków trwałych i wyposażenia

Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt 23 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 r., poz. 168 – tekst jednolity – z późn.zmn.) oraz § 16 ust. 3 Regulaminu organizacji i trybu działania okręgowej rady lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 r. (Obwieszczenie Nr 1/VII/2016 Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie)w związku z § 1 ust. 1 i 3 Uchwały Nr 03/ORL/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowieuchwala się co następuje:

§ 1

  1. W uchwale Nr 04/Prez./VIII/2018 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 11 kwietnia 2018 roku zmienia się określony § 1 ust. 1 skład Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych i wyposażenia stanowiącego własność Izby w ten sposób, że dotychczasowy członek kol. Jolanta Orłowska-Heitzman zostaje zastąpiona przez p. Piotra Pachela pracownika OIL w Krakowie.
  2. Pozostałe zapisy Uchwały pozostają bez zmian.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. Mariusz Janikowski Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. dent. Robert Stępień