Uchwała Nr 113/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 113/Prez./VIII/2019

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

z dnia 11 września 2019 r.

w sprawie przyznania Honorowej Statuetki OIL w Krakowie

dla SPZOZ MSWiA w Krakowie

Na podstawie art. 25 pkt 2 w zw. z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2016, poz. 522-tekst jednolity-z późn. zmn.) oraz § 16 ust. 3 Regulaminu organizacji i trybu działania okręgowej rady lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania okręgowej rady Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie (tekst jednolity opublikowany Obwieszczeniem Nr 1/VII/2016 Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 marca 2016 roku), w związku z § 1 ust. 1 i ust. 3 Uchwały Nr 2/ORL/VII/2013 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 4 grudnia 2013 roku w sprawie upoważnienia Prezydium ORL w Krakowie do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie, w zw. z Uchwałą Nr 20/ORL/VII/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 1 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 2/ORL/VII/2013 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 4 grudnia 2013 roku w związku z uchwałą Nr 261/Prez./VI/2013 Prezydium ORL w Krakowie z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przyznawania Honorowej Statuetki OIL w Krakowie, uchwala się, co następuje:

§ 1

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie postanawia przyznać Honorową Statuetkę imienia Macieja Leona Jakubowskiego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie z okazji Jubileuszu 90-lecia istnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. Mariusz Janikowski Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. dent. Robert Stępień