Uchwała Nr 12/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 12/Prez./VIII/2019

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

z dnia 27 lutego 2019 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wykonywanie czynności medycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez (…)

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.2018 poz.617) w zw. z art. 26 ust.3  i art. 25 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz.168) oraz  uchwały nr 03/ORL/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie, uchwala się co następuje:

§ 1.

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie wyraża zgodę na przeprowadzenie szkoleniowych zabiegów operacyjnych stopniowej fibrotomii na terenie Szpitala i Przychodni CenterMed w Krakowie w dniach 8 – 15  marca 2019 r. przez dr (…) posiadającego prawo wykonywania zawodu w Rosji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od niniejszej uchwały do Naczelnej Rady Lekarskiej za pośrednictwem Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie w terminie 14 dni od jej doręczenia.

§ 4.

Odstępuje się od uzasadnienia uchwały jako uwzględniającej w całości żądanie strony.

Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. Mariusz Janikowski Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. dent. Robert Stępień