Uchwała Nr 142/ORL/VIII/2020

Uchwała Nr 142/ORL/VIII/2020
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 16 grudnia 2020 roku

 

w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

 

Na podstawie art. 26 ust. 3-4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2019, poz. 965 – t.j. – z późn. zmn.) w zw. z art. 14hb ustawy z dnia 20 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 roku, poz. 1842 – t.j. – z późn. zmn.) oraz § 17 uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania okręgowej rady lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie (Obwieszczenie Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania okręgowej rady lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie) uchwala się co następuje:

 

  • 1.

Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie upoważnia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie do bieżącego:

  1. działania w jej imieniu w sprawach określonych ustawami, w szczególności ustawą z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U.2019, poz. 965 – t.j. z późn. zmn.) z wyłączeniem zadań określonych art. 5 pkt 3, 3a, 4 i 6 oraz w art. 25 pkt 6 i 9
  2. podejmowania uchwał w sprawach lekarzy, do których na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego odnoszące się do decyzji administracyjnych,
  3. akceptowania, w ramach preliminarza budżetowego, wydatkowania środków finansowych do wysokości 300 000 zł (trzysta tysięcy złotych).

 

  • 2.

Prezes lub Sekretarz Rady przedstawia na kolejnym, najbliższym posiedzeniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie sprawozdanie z działań Prezydium podejmowanych i prowadzonych w ramach upoważnienia o którym mowa w § 1.

  • 3.

Traci moc uchwała Nr 03/ORL/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie.

  • 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Sekretarz

Okręgowej Rady Lekarskiej

w Krakowie

Lek. Mariusz Janikowski

Prezes

Okręgowej Rady Lekarskiej

w Krakowie

Lek. dent. Robert Stępień