Uchwała Nr 149/ORL/VIII/2021

Uchwała Nr 149/ORL/VIII/2021
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 20 stycznia 2021 roku

w sprawie ustalenia liczby członków rejonu wyborczego uprawnionych
do wyboru jednego delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy
OIL w Krakowie IX kadencji

Na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2019, poz. 965 – t.j. – z późn. zmn.) oraz § 13 ust. 1 pkt 2 Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29.01.2010 r. (tekst jednolity) w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych –Załącznik do obwieszczenia Nr 7/16A/II Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29.01.2010 roku i § 1 uchwały Nr 1 Okręgowej Komisji Wyborczej OIL w Krakowie z dnia 15 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia liczby członków rejonu wyborczego uprawnionych do wyboru jednego delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie IX kadencji w zw. z w zw. z art. 14hb ustawy z dnia 20 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 roku, poz. 1842 – t.j. – z późn. zmn.) oraz § 17 uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania okręgowej rady lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie (Obwieszczenie Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania okręgowej rady lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie) uchwala się, co następuje:

  • 1.

Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie ustala na 50 liczbę członków rejonu wyborczego uprawnionych do wyboru jednego delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie Ix kadencji (lata 2022-2026).

  • 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie
Lek. Mariusz Janikowski
Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie
Lek. dent. Robert Stępień