Uchwała Nr 149/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 149/Prez./VIII/2019
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 18 grudnia 2019 roku

w sprawie zakupu i instalacji systemu fotowoltaicznego w siedzibie

Delegatury Okręgowej Izby Lekarskiej w Nowym Sączu

Na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 i 10 oraz art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2019 poz. 965 – tekst jednolity z późn. zmn.) oraz § 16 ust. 3 Regulaminu organizacji i trybu działania okręgowej rady lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 r.(Obwieszczenie Nr 1/VII/2016 Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie) w związku z § 1 ust. 1 i 3 Uchwały Nr 03/ORL/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie, uchwala się co następuje:

§ 1

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie wyraża zgodę na zakup i instalację systemu fotowoltaicznego w siedzibie Delegatury Okręgowej Izby Lekarskiej w Nowym Sączu przez firmę Solartime Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie na ul. Załęskiej 106B.

§ 2

Prezydium ORL w Krakowie przeznacza na ten cel środki finansowe w kwocie do 30000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 0/00) brutto.

§ 3

Koszty zakupu, o których mowa w §2 pokryte zostaną ze środków „Koszty bieżących remontów”.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. Mariusz Janikowski Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. dent. Robert Stępień