biuro@oilkrakow.org.pl

tel. (12) 619 17 20

Uchwała Nr 15/Prez./VIII/2021

Uchwała Nr 15/Prez./VIII/2021

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

z dnia 21 kwietnia 2021 roku

 

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia terminów posiedzeń

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie w roku 2021

 

Na podstawie art. 25 pkt 4 i 10 oraz art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2019, poz. 965 – tekst jednolity – z późn.zmn.) w związku z art. 14 hb ustawy z dnia 20 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 – tekst jednolity z późn. zmn) oraz § 16 ust. 3 Regulaminu organizacji i trybu działania okręgowej rady lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 r. (Obwieszczenie Nr 1/VII/2016 Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie) w związku z § 1 ust. 1 i 3 Uchwały Nr 142/ORL/VIII/2020  Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 16 grudnia 2020 r.  roku w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie uchwala się co następuje:

 

  • 1.

 

  1. W uchwale Nr 43/Prez./VIII/2020 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia terminów posiedzeń Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie w roku 2021 w § 1 wprowadza się termin 26 maja 2021 r.

 

  1. Posiedzenie zaplanowane na dzień 12 maja 2021 r. odbędzie się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, tzn. że głosowanie odbędzie się w formie zdalnej.

 

 

  • 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Sekretarz

Okręgowej Rady Lekarskiej

w Krakowie

Lek. Mariusz Janikowski

Prezes

Okręgowej Rady Lekarskiej

w Krakowie

  Lek. dent. Robert Stępień