Uchwała Nr 151/ORL/VIII/2021

Uchwała Nr 151/ORL/VIII/2021

Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

z dnia 24 lutego 2021 r.

 

w sprawie wysokości wypłat zapomóg losowych z tytułu śmierci lekarza członka OIL w Krakowie

Na podstawie art. 5 pkt. 19 oraz pkt. 23 w związku z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2019, poz. 965 – tekst jednolity – z późn.zmn.) i § 2 regulaminu wypłacania zapomogi losowej z tytułu śmierci lekarza członka OIL w Krakowie stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 7 czerwca 2017 r. nr 15/ORL/VII/2017, w zw. z art. 14hb ustawy z dnia 20 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 roku, poz. 1842 – t.j. – z późn. zmn.) oraz § 6 ust. 1 i 3 załącznika do Uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania okręgowej rady lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie (Obwieszczenie Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania okręgowej rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie) uchwala się co następuje:

 

  • 1

 

Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie ustala na rok 2021 wysokość zapomóg losowych w kwocie 4 000 PLN (słownie: cztery tysiące złotych) netto.

 

 

  • 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

          

Sekretarz

Okręgowej Rady Lekarskiej

w Krakowie

Lek. Mariusz Janikowski

Prezes

Okręgowej Rady Lekarskiej

w Krakowie

Lek. dent. Robert Stępień