Uchwała Nr 16/Prez./VIII/2020

Uchwała Nr 16/Prez./VIII/2020

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

z dnia 26 lutego 2020 r.

w sprawie dofinansowania obchodów 50-lecia uzyskania Absolutorium

Wydziału Lekarskiego i Oddziału Stomatologii Akademii Medycznej w Krakowie

Na podstawie art. 5 pkt 13 i 23 w zw. z art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2019, poz. 965 – tekst jednolity z późn.zmian.) oraz § 16 ust. 3 Regulaminu organizacji i trybu działania okręgowej rady lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 r. (Obwieszczenie Nr 1/VII/2016 Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie) w związku z § 1 ust. 1 i 3 Uchwały Nr 03/ORL/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie, uchwala się co następuje:

§ 1

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie postanawia dofinansować w kwocie do 2 000 PLN  (słownie: dwa tysiące złotych) obchody 50-lecia uzyskania Absolutorium Wydziału Lekarskiego lata 1964-70 i Oddziału Stomatologii 1964-69 Akademii Medycznej w Krakowie, które odbędą się w dniu 20 czerwca 2020 r. w Krakowie.

§ 2

Koszty dofinansowania, o których mowa w § 1, pokryte zostaną z „Pozostałych kosztów operacyjnych”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. Mariusz Janikowski Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie   Lek. dent. Robert Stępień