Uchwała Nr 18/Prez./VIII/2020

Uchwała Nr 18/Prez./VIII/2020

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

 z dnia 25 maja 2020 roku

w sprawie rekomendacji Kandydata na konsultanta krajowego

w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej

Na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt 4 i 10 w zw. z art. 5 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2019, poz. 965 – tekst jednolity z późn.zmian.) oraz art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. 2019 poz. 886 – tekst jednolity – z póżn.zmn.) w związku z § 1 ust. 1 i 3 Uchwały Nr 03/ORL/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie oraz art. 14h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, 567 i 568), uchwala się co następuje:

§ 1.

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie rekomenduje kandydaturę dr hab. n. med. Mariusza Szuty, członka Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie, na stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. Mariusz JanikowskiPrezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. dent. Robert Stępień