biuro@oilkrakow.org.pl

tel. (12) 619 17 20

Uchwała Nr 191/ORL/VIII/2022

Uchwała Nr 191/ORL/VIII/2022

Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

z dnia 23 lutego 2022 roku

 

w sprawie zawarcia umów z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A.

w Warszawie oraz Ministrem Zdrowia oraz udzielenia pełnomocnictwa do podpisania tych umów

 

Na podstawie art. 25 pkt 4 w zw. z art. 5 pkt 3-3c oraz art. 114 ust. 3 a także art. 52 ust. 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2021 r. poz. 1342) w zw. z art. 14hb ustawy z dnia 20 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 roku, poz. 1842 – t.j. – z późn. zmn.) oraz § 3 i § 6 ust. 3 Załącznika do Uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie, uchwala się co następuje: uchwala, co następuje:

  • 1.

Zawrzeć z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz Ministrem Zdrowia umowę na wytwarzanie, personalizację i dostawę blankietów dokumentów Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza oraz Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza Dentysty.

  • 2.

Zawrzeć z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, dla celów realizacji umowy, o której mowa w § 1, umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych o treści określonej w załączniku nr 7 do projektu umowy, o której mowa w § 1.

  • 3.

Do podpisania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie umów, o których mowa w § 1 i 2, udzielić pełnomocnictwa działającym łącznie Andrzejowi Matyi – Prezesowi Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Grzegorzowi Mazurowi – Skarbnikowi Naczelnej Izby Lekarskiej.

  • 4.

Uchwała dotyczy umów, o których mowa w § 1 i 2 o treści zgodnej z treścią przesłanego do Okręgowej Izby Lekarskiej projektu umowy oznaczonego datą 16 lutego 2022 roku.

  • 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Sekretarz

Okręgowej Rady Lekarskiej

w Krakowie

Lek. Mariusz Janikowski

Prezes

Okręgowej Rady Lekarskiej

w Krakowie

Lek. dent. Robert Stępień