biuro@oilkrakow.org.pl

tel. (12) 619 17 20

Uchwała Nr 198/ORL/VIII/2022

Uchwała Nr 198/ORL/VIII/2022
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 23 lutego 2022 roku

 

w sprawie wyboru przedstawicieli ORL do komisji konkursowej

na stanowisko ordynatora Oddziału Położniczo-Ginekologicznego z Blokiem Porodowym Szpitala Św. Anny w Miechowie

Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2021, poz. 711 – tekst jednolity – z późn.zmn.), art. 25 pkt 10  w związku z art. 5 pkt 9 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2021, poz. 1342 – tekst jednolity – z późn.zmn.) oraz  § 1 pkt. 1 lit. c i § 10 pkt. 3 lit. a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym, niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. 2021, poz. 430 – tj.) w zw. z art. 14hb ustawy z dnia 20 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 roku, poz. 1842 – t.j. – z późn. zmn.) oraz § 3 i § 6 ust. 3 Załącznika do Uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie (Tekst jednolity – Załącznik do Obwieszczenia Nr 1/VII/2016 Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie) uchwala się co następuje:

  • 1.

Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie wyznacza do składu komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko ordynatora Oddziału Położniczo-Ginekologicznego z Blokiem Porodowym Szpitala Św. Anny w Miechowie następujących przedstawicieli:

Przewodniczący:        Marcinek Antoni

Członkowie:                Drzewicki Jacek

                                    Pyrich Andrzej

 

  • 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz

Okręgowej Rady Lekarskiej

w Krakowie

Lek. Mariusz Janikowski

Prezes

Okręgowej Rady Lekarskiej

w Krakowie

Lek. dent. Robert Stępień