Uchwała Nr 2/Prez./VIII/2019

Uchwała Nr 2/Prez./VIII/2019

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

z dnia 16 stycznia 2019 r.

w sprawie objęcia Patronatem i wsparcia Misji Medycznej „Doctors Africa”

Na podstawie art. 5 pkt. 13, 21 i 23 w zw. z art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt. 4 i 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. 168 – tekst jednolity – z późn.zmn.) oraz § 16 ust. 3 Regulaminu organizacji i trybu działania okręgowej rady lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 r. (Obwieszczenie Nr 1/VII/2016 Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie) w związku z § 1 ust. 1 i 3 Uchwały Nr 03/ORL/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie, uchwala się co następuje:

§ 1.

  1. Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie postanawia objąć patronatem oraz dofinansować Misję Medyczną „Doctors Africa”przygotowywaną przez Fundację Związku Polskich Kawalerów Maltańskich w Krakowie wraz z Fundacją Centrum Dobroczynności Lekarskiej w Krakowie. Celem misji jest „Poprawa jakości życia oraz rokowania u pacjentów wschodniej Afryki”.

Misja, o której mowa, będzie realizowana poprzez 4 projekty we Wschodniej Afryce (w Tanzanii i Ugandzie).

  • Na realizację celu ujętego w ust. 1 przeznacza się kwotę  w wysokości 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) brutto, która zostanie pokryta z „Pozostałych kosztów operacyjnych”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. Mariusz Janikowski Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Lek. dent. Robert Stępień